katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Eva.Micietovafns.uniba.sk

+421-2-60296 286

G-437

Ing. Juraj Vališ, PhD.

Juraj.Valisfns.uniba.sk

+421-2-60296 742

G-101v


rozvrh

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

Richard.Feciskaninfns.uniba.sk

+421-2-60296 393

G-20

http://gis.fns.uniba.sk/feciskanin/

streda 11.30 - 12.30 alebo po dohode e-mailom
rozvrh

Digitálne modely georeliéfu, najmä modely založené na trojuholníkovej sieti a ich optimalizácia; mapové informačné služby a ich štandardy; webové programovanie a tvorba webových mapových aplikácií; digitálna kartografia a kartografické modelovanie

Mgr. Hana Stanková, PhD.

Hana.Stankovafns.uniba.sk

+421-2-60296 283

G-19


rozvrh

spracovanie a interpretácia údajov diaľkového prieskumu Zeme, objektovo- orientovaná klasifikácia, analýza obrazu, mapovanie krajinnej pokrývky a  hodnotenie zmien krajiny, environmentálne zdravie

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Alexandra.Benovafns.uniba.sk

+421-2-60296 393

G-21

po dohode e-mailom
rozvrh

geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia, kartografická vizualizácia, tematická kartografia, mapový jazyk, staré mapy a atlasy, zmeny krajiny

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Miroslav.Kozuchfns.uniba.sk

+421-2-60296 283

G-18


rozvrh

Spracovanie leteckých meračských snímok metódami digitálnej fotogrametrie s využitím automatizačných postupov spracovania a hodnotenie dosiahnutých výsledkov; úprava obrazových záznamov leteckých snímok do podoby digitálnych ortofotosnímok a ortofotomáp.

Mgr. Radoslav Chudý

Radoslav.Chudyfns.uniba.sk

+421-2-60296 396

G-22