Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

> home > publications > published
1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000's | 2010's

Published

2010‘s

MINÁR, J., JENČO, M., EVANS, I. S., MINÁR, J. ML., KADLEC, M., KRCHO, J., PACINA, J., BURIAN, L., BENOVÁ, A. (2013): Third-order geomorphometric variables (derivatives): definition, computation and utilization of changes of curvatures. International Journal of Geographical Information Science, vol. 27, no. 7, Sp. Iss., pp. 1381-1402

KRCHO, J., BENOVÁ, A. (2013): Problém správnej a exaktnej definície geometrických foriem georeliéfu vzhľadom na tiažové pole Zeme. Geografický časopis, 65, 3, s. 198-216
full text

MINÁR, J., EVANS, I.S., KRCHO, J. (2013): Geomorphometry: quantitative land surface analysis. In: Shroder, J. (Editor in chief), Switzer, A.D., Kennedy, D.M. (Eds.), Treatise on Geomorphology. Academic Press, San Diego, CA, vol. 14, Methods in Geomorphology, pp. 22–34

KRCHO, J., BENOVÁ, A. (2012): Problém presnosti modelovania georeliéfu na podklade diskrétnych bodových polí. Geodetický a kartografický obzor, roč. 58/100, č. 11, s. 265-264
full text

KRCHO, J., KUŤKOVÁ, M. (2010): Návrh optimalizovaného kartografického zobrazenia pre Slovensko. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 54, No. 1, s. 3-32
full text


2000‘s

KRCHO, J., BENOVÁ, A. (2008): Exaktne poňatá geomorfometria georeliéfu ako zvláštneho subsystému krajiny a jeho geometrická štruktúra; profesor Michal Lukniš, jeho zásluha a vplyv na jej rozvoj. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 50, s. 33-62

KRCHO, J., BENOVÁ, A. (2004): Georeliéf a jeho geometrická štruktúra: modelovanie georeliéfu s parametrom a bez parametra času. Geografický časopis, 56, 1, s.3-32
full text

KRCHO, J., BENOVÁ, A. (2002): Geometrická štruktúra georeliéfu a jej kartografické vyjadrenie vo vzťahu k elementárnym formám georeliéfu. Kartografické listy, 10, s.19-35
full text


1990‘s

KRCHO, J. (1999): Modelling of georelief using DTM - The influence of point configuration of input points field on positional and numeric accuracy. Geografický časopis, 51, 3, Bratislava, s.225-260

KRCHO, J., REHÁK, Š. (1999): Spatial and structural aspects of agricultural landscape. Scientific papers, 24, Bratislava: Research Institute of Irrigation, s.109-135

MIKLÓS, L., KRCHO, J., HRNČIAROVÁ, T., MATEČNÝ, I, KOZOVÁ, M. (1997): Morfometrické ukazovatele reliéfu a ich interpretácia pre plánovacie procesy. Nadácia Katedry UNESCO pre ekologické vedomie, Banská Štiavnica, 94 pp.

KRCHO, J. (1995): The Faculty of Natural Sciences of Comenius University and the Monitoring of the Impact of the Gabčíkovo Hydropower Structures on Individual Landscape Components. In: Gabčíkovo part of the hydroelectic power project - environmental impact review, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, s.1-4
full text

KRCHO, J. (1995): Landscape as a spatially organized system and the georelief as a subsystem of landscape - the influence of georelief on spatial differentiation of landscape processes. In: Gabčíkovo part of the hydroelectic power project - environmental impact review, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, s.323-351
full text

KRCHO, J. (1994): Význam environmentálnej výchovy v programe na školách všetkých stupňov z hľadiska utvárania hodnotového systému človeka. In: Zborník z konferencie Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete. Ministerstvo školstva a vedy SR a Strom života, podporené projektom Európskej únie PHARE, Bratislava 27.-28.04.1994, s.16-20

HOLZER, R., KRCHO, J. (1993): Applikation der Fernerkundung, GIS und ein komplexes digitales Gelandemodell der Donauebene. In: Zb. Symposium Wasser im pannonischen Raum, Sopron, s. 226-234

KRCHO, J. (1992): Environmentálna výchova v programe výuky Prírodovedeckej fakulty UK. Životné prostredie, 26, s.23-24

KRCHO, J. (1991): Georelief as a subsystem of landscape and the influence of morphometric parameters of georelief on spatial diferentiation of landscape-ecological procesess. Ecology (CSFR), 10, 2, s.115-157

FERANEC, J., KOLÁŘ, J., KRCHO, J. (1991): Mapping of the surface water-logging intensity of the soils by applying Landsat - TM data and complex digital terrain model. In: Bulletin du Comité Francaises de cartographie, Vol. 127-128, p. 154-158


1980‘s

KRCHO, J. (1989): Matematické vlastnosti georeliéfu z hľadiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných. Geografický časopis, 41, 1, s. 23-47

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E. (1989): Geografický informačný systém - štruktúra a úrovne integrity. Geografický časopis, 41, 4, s. 369-387

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E. (1989): Geoinformačný systém o geografickej sfére a komplexný digitálny model priestorovej štruktúry a jeho integrálna súčasť. Geografický časopis, 41, 3, s. 249-273

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E., PODHORSKÝ, D. (1989): KDMT ako základ geoinformačného systému na Slovensku. In: Zborník III. celoštátneho seminára. Procesy vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody. Ústav hydrológie a hydrauliky SAV, s.210-218

KRCHO, J. (1988): Kartografické modelovanie georeliéfu pomocou jeho komplexného digitálneho modelu. In: Zborník prác č. 16, GÚ ČSAV, Brno, s. 73-79

KRCHO, J. (1988): Komplexný digitálny model reliéfu ako súčasť GISu a jeho interdisciplinárne aplikácie. In: Vedecká konferencia pri príležitosti osláv 50. výročia SVŠT. Bratislava, s. 215-220

KRCHO, J. (1988): State quantities of geographic sphere as two-dimensional fields and their cartographic modelling in terms of a complex digital model. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, 29, s. 83-106

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E. (1987): Modelling of spatial structures within geoinformation systems. In: EURO-CARTO IV, Brno, s.264-273

KRCHO, J. (1987): Matematické vlastnosti topografickej plochy georeliéfu z hľadiska morfometrickej analýzy a jej modelovanie pomocou komplexného digitálneho modelu. Geografický časopis, 39, 2, s. 169-204

KRCHO, J. (1986): Geometrické formy georeliéfu a ich hierarchické úrovne. Geografický časopis, 38, 2-3, s.210-235

KRCHO, J. (1986): Geografická kartografia I. Skriptum, Univerzita Komenského, Bratislava.

HUSÁR, K., KRCHO, J. (1984): Kartografické modelovanie priestorových systémov z hľadiska KDMT. In: Zborník VII. Kartogr. Konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, s. 231-240

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E., MITÁŠOVÁ, H. (1984): Theoretical concept and data structures of the complex digital model and its interdisciplinary applications. In: EURO-CARTO III. Proceedings, Graz, s.1-18

KRCHO, J., KALAK, A. (1984): Štruktúra databázy komplexného digitálneho modelu reliéfu. AFRNUC, Geographica, 23, s. 197-214

KRCHO, J. (1984): Teoretická koncepcia komplexného digitálneho modelu reliéfu (KDMT). AFRNUC, Geographica, 23, s. 67-100

KRCHO, J. (1983): Teoretická koncepcia a interdisciplinárne aplikácie komplexného digitálneho modelu reliéfu pri modelovaní dvojdimenzionálnych polí. Geografický časopis, 35, 3, s. 265-291

KRCHO, J. (1983): Cifrovaja modeľ mestnosti s točki zrenija morfometričeskogo analiza. In: Kartografija, vyp. 2, PROGRESS, Moskva, s. 92-108

KRCHO, J. (1983): Využitie primárnych a sekundárnych sietí na vedecké a technické účely. In: Matemetické modelovanie v kartografii. Stavebná fakulta SVŠT, s. 45-53

KRCHO, J. (1983): Náčrt teoretickej koncepcie komplexného digitálneho modelu terénu a jeho niektorých interdisciplinárnych aplikácií. Geodetický a kartografický obzor 29/71, 10, s. 255-265
full text

KRCHO, J., KALAK, A. (1983): Štruktúra bázy údajov komplexného digitálneho modelu terénu a plnoautomatizované zostrojenie primárnej trojuholníkovej siete. Geodetický a kartografický obzor, 29/71, 2, s. 31-40
full text

KRCHO, J. (1981): Mapa ako abstraktný kartografický model Sk geografickej krajiny ako reálneho priestorového systému SG. Geografický časopis, 33, 3, s. 244-272

KRCHO, J. (1981): Mapa a štruktúra jej obsahu z hľadiska teórie systémov. Geodetický a kartografický obzor, 27/69, 1, s.8-16
full text

KRCHO, J., PODHORSKÝ, D. (1981): Dynamický model reliéfu krajiny a diaľková detekcia prírodného prostredia. Meteor. Správy, 34, 2

KRCHO, J. (1980): Zemepis - experimentálny učebný text pre 1. ročník gymnázia, 3. časť. Bratislava, SPN, 1. vyd., 108s.


1970‘s

KRCHO, J. (1979): Reliéf ako priestorový subsystém SRF geografickej krajiny a jeho komplexný digitálny model. Geografický časopis, 31, 3, s.237-262

KRCHO, J. (1979): Mesto radiolokacionnoj i sputnikovoj subbazy i cifrovoj modeli relefa v meteorologičeskom banke dannych. Práce a štúdie SHMÚ, 25, s. 133-147

KRCHO, J. (1978): Teória kartografického zobrazenia reálneho teritoriálneho systému SG a formulácia operátora zobrazenia. In: Zborník V. kartografickej konferencie ČSSR, Kartografia a spoločenský pokrok, Banská Bystrica, s. 25-36

KRCHO, J. (1978): Využitie komplexného digitálneho modelu reliéfu v automatizácii v kartografii. In: Výskum automatizovaného kartografického spracovania mapových podkladov, VÚGK, Bratislava, 138s.

KRCHO, J. (1978): Reliéf ako priestorový subsystém geografickej krajiny a jeho komplexný digitálny model. In: Zborník V. kartografickej konferencie ČSSR, Kartografia a spoločenský pokrok, Banská Bystrica, s. 137-150

KRCHO, J. (1977): Digitálny model terénu z hľadiska morfometrickej analýzy. Geodetický a kartografický obzor, 23/65, 2, s. 34-45
full text

KRCHO, J. (1976): Vyjadrenie miery priestorovej diferenciácie krajiny ako systému SFG a priestorovej diferenciácie reliéfu pomocou miery entropie. Geografický časopis, 28, 4, p.265-291

KRCHO, J. (1976): Struktura i prostranstvennaja differencijacija fizikogeografičeskoj sfery kak kibernetičeskoj sistemy. In: Novye idei v geografiji, T. 1, PROGRESS, Moskva, s. 72-112

KRCHO, J. (1975): Automatizácia zostrojenia trojuholníkovej siete z diskrétneho bodového poľa ako súčasť plnoautomatizovanej tvorby máp. Geodetický a kartografický obzor, 21/63, 12, s. 340-350
full text

KRCHO, J. (1974): Štruktúra a priestorová diferenciácia fyzickogeografickej sféry ako kybernetického systému. Geografický časopis, 26, 2, s. 133-162

KRCHO, J. (1973): Pojem priestorovej organizácie a diferenciácie prírodného komplexu ako kybernetického systému. In: Zborník III. Medzinár. sympózia o ekológii krajiny v Smoleniciach. Práce a materiály z biológie krajiny 20, Bratislava.

HAVERLÍK, I., KRCHO, J. (1973): Automatizácia tvorby vrstevnicových a izogradientových máp z hľadiska primárnych a sekundárnych izočiarových polí. Geodetický a kartografický obzor, 19/61, 6, s. 151-158
full text

HAVERLÍK, I., KRCHO, J. (1973): Theoretical problems of isoline maps construction by means of computers. In: Automation - the new trend in cartography. Final report on the ICA commision III, Budapest, s. 311-328

HAVERLÍK, I., KRCHO, J. (1972): Teoretický náčrt koncepcie KISu z hľadiska všeobecnej teórie informačných systémov. Geodetický a kartografický obzor, 18/60, 8, s. 201-209
full text

KRCHO, J., DANIŠ, M. (1972): Matematické prvky mapy a matematické predpoklady kartograficky zobrazovaných javov pre potreby automatizácie. In: Zborník III. kartogr. Konferencie, Automatizáciou za ďalší rozvoj spoločenského uplatnenia kartografie. Bratislava, s. 300

KRCHO, J., HAVERLÍK, I. (1972): Digitálne riešenie funkcie doplnkového obsahu mapy z hľadiska jej optimálneho zaplnenia. In: Zborník III. kartogr. Konferencie, Automatizáciou za ďalší rozvoj spoločenského uplatnenia kartografie. Bratislava, s. 208-214

HAVERLÍK, I., KRCHO , J. (1972): Teoretický náčrt KISu z hľadiska všeobecnej teórie systémov. In: Zborník III. kartogr. Konferencie, Automatizáciou za ďalší rozvoj spoločenského uplatnenia kartografie. Bratislava.

KRCHO, J., HAJDUK, J. (1972): Priemyselné exhaláty a bilancia imisií v prírodnej časti geosféry ako kybernetickom systéme. Geografický časopis, 24, 4, s. 290-312

KRCHO, J. (1971): Použitie samočinných počítačov pri zostrojení morfometrických máp, uvažovaných na báze geometrického aspektu teórie polí. Geodetický a kartografický obzor, 17/59, 2, s.41-44, Geodetický a kartografický obzor 17/59, 3, s.73-77
full text

KRCHO, J. (1971): Matematické zovšeobecnenie zostrojenia izočiarových tematických máp pomocou samočinných počítačov na príklade máp morfometrickej analýzy. In: Symposium o automatisaci v geodézii a kartografii, Praha, s. 95-106

KRCHO , J. (1971): Teoretické problémy modelovania prírodnej časti geografickej sféry ako kybernetického systému. Geografický časopis, 23, 2, s. 160-167

HAVERLÍK, I., KRCHO, J. (1971): Matematické zobecnenie tvorby izočiarových tématických máp pomocou samočinných počítačov. Geodetický a kartografický obzor, 17/59, 6, s. 142-148
full text

KRCHO, J. (1970): Zostrojenie máp časovej a uhlovej dynamiky oslnenia reliéfu graficko - numerickým spôsobom a pomocou samočinných počítačov. Geografický časopis, 22, 3, p.205-245


1960‘s

KRCHO, J. (1968): Prírodná časť geosféry ako kybernetický systém a jeho vyjadrenie v mape. Geografický časopis, 20, 2, s.115-139

KRCHO, J. (1967): Zovšeobecnenie rovnice izalumklín na topografickej ploche a v jej skalárnom poli. Geografický časopis, roč. 19, č. 2, s. 107-129

KRCHO, J. (1966): Numerické vyjadrenie bodov na reliéfe tvoriacich izalumklíny pomocou stabelovaných hodnôt sklonu a orientácie reliéfu. Geografický časopis, 18, 3, s.234-251

KRCHO, J. (1965): Dĺžka oslnenia reliéfu v hodinách a jeho znázornenie do mapy pomocou izalumchrón. Geografický časopis, 17, 3, s. 216-239

KRCHO, J. (1965): Oslnenie reliéfu v ľubovoľnom uhle a čase a jeho znázornenie do mapy pomocou izalumklín. Geografický časopis, 17, 1, s. 19-40

KRCHO, J. (1964): Morphometric analysis of the slope conditions of the Košice Basin. Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae, Geographica 4. The geography of the region of the East-Slovakian ironworks. – No.4, s. 23-44

KRCHO, J. (1964): K problému zostrojenia máp gradientov spádu, máp izoklín, izalumklín a izalumchrón. Geografický časopis, 16, 1, s. 61-75

KRCHO, J. (1963): Stav československej kartografickej tvorby a problémy tematických máp. Acta geologica et geographica, Geographica, 3, s. 204-215


↑ up
 
Last change 15. 5. 2015