Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

> home > publications > unpublished

Unpublished

LEVČÍKOVÁ, A., KRCHO, J. (2000): Koncepcia politiky informatizácie v rezorte pôdohospodárstva SR do roku 2005. Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, 131s.

KRCHO, J. a kol. (1999): Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmenálnom geoinformačnom systéme: Záverečná správa. PRIF UK, Bratislava, 459s.

KRCHO, J. a kol. (1997): Hodnotenie ekotoxikologických faktorov SR, ich minimalizovanie v environmenálnom GISE 02/01 1995-1997. Modelovanie vplyvu ekotoxikologických faktorov: Záverečná správa. PRIF UK, Bratislava.

KRCHO, J. a kol. (1995): Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmenálnom geoinformačnom systéme: ŠO 05/95. PRIF UK, Bratislava, 130s.

KRCHO, J. a kol. (1995): Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmenálnom geoinformačnom systéme. PRIF UK, Bratislava, 112s.

KRCHO et al. (1994): Technický popis rôznych environmentálnych štúdií. Ministerstvo zahraničných vecí, Bratislava, 120s.

KRCHO, J., MIČIETOVÁ, E. (1986): Operačné možnosti digitálnych modelov priestorovej štruktúry. Útvar hl. architekta hl.m. Prahy, SÚ-D6 DMPS, Komplexní digitální model prostorové struktury, 48s.

KRCHO, J. a kol. (1985): Diaľková detekcia zrážok a dynamický model prírodného prostredia. [Štátna výsk. Úloha II-S-1-02], SHMÚ, Centrum pre rádiolokačnú a kozmickú meteorolólogiu na Malom Javorníku, Bratislava, 412s.

KRCHO, J. (1979): Automatizácia projektovania vo výstavbe a stavebníctve – Komplexný digitálny model terénu. [Záverečná správa Št. Výsk. Úlohy P-04-521-293], DOPRAVOPROJEKT, Bratislava, 300 s.

KRCHO, J. a kol. (1976): Digitálny model terénu na princípe automatizovanej tvorby trojuholníkovej siete a kreslenia vrstevníc. Záverečná správa. Št. Úloha P-04-521-293-11 PROGRAM C230, Bratislava.

KRCHO, J. (1976): Komplexný digitálny model terénu na princípe automatizovanej tvorby siete a kreslenie vrstevníc. [Štátna výskumná úloha P-04-521-293], DOPRAVOPROJEKT, Bratislava.

HAVERLÍK, I., KRCHO, J. (1970): Použitie samočinných počítačov pri morfometrickej analýze reliéfu a dynamike oslnenia reliéfu a vypracovanie programu ALGOL-e na zostrojenie máp. [Výsk. úloha F-13, časť III.], PriF UK, Katedra fyzickej geografie, Bratislava.

 
Last change 25. 7. 2007