Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Počítačová tematická kartografia

Základné informácie

Cieľ

Študent sa oboznámi s čítaním tematických máp, vybranými časťami z tematickej kartografie, s tvorbou máp v prostredí GIS, s edukačnými softvérmi a elektronickými vzdelávacími prostrediami vo výučbe geografie.

Obsah predmetu

 • Úvod do geografických informačných systémov.
 • Práca s rastrovými vrstvami, polohové zjednotenie údajov.
 • Práca s vektorovými vrstvami, atribútová tabuľka.
 • Tvorba tematických máp a metódy kartografického vyjadrovania.
 • Čítanie tematických máp.
 • Bertinove premenné a farby v tematickej kartografii, názvy.
 • Kartogram, kartodiagram.
 • Tvorba mapovej kompozície.

Odporúčaná literatúra

 • HOJOVEC, V. a kol: Kartografie. Praha, 1987.
 • VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. a kol.: Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 • SHERMAN, G. et al: Užívateľská príručka Quantum GIS (slovenský preklad), [dostupné online], 2006.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M.: Geoinformatika, vysokoškolská učebnica, UPJŠ v Košiciach, [dostupné online], 2014.
 • MÁZOROVÁ, H. et al.: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy. Košice: Elfa s.r.o., 2010.
 • PRAVDA, J. (2003). Mapový jazyk. 2. doplnené vydanie. Bratislava (Univerzita Komenského), 105 s.
 • PRAVDA, J., KUSENDOVÁ, D. (2007). Aplikovaná kartografia. Bratislava (Geo-grafika), 224 s.

Softvér

Učebné materiály:

Jednotlivé učebné materiály je možné nájsť v rámci príslušného tímu v rozhraní Microsoft Teams.

Plán prednášok a cvičení

Por.č.DátumNáplň prednášky/cvičenia
1.16.2.Úvod do tematickej kartografie I, II (Benová)
2.23.2.Vybrané metódy mapového vyjadrovania (Benová)
3.2.3.Postup tvorby tematických máp (Benová)
4.9.3.Úvod do geografických informačných systémov (Moravčík)
5.16.3Vektorový údajový model v GIS (Moravčík)
6.23.3.Rastrový údajový model v GIS (Moravčík)
7.30.3.Georeferencovanie, zdroje údajov (Moravčík)
8.6.4.Práca s vektorovými údajmi, GeoServer (Moravčík)
9.13.4.Práca s rastrovými údajmi, mapové výstupy (Moravčík)
10.20.4.Metódy kartografického vyjadrovania, intervaly (Benová)
11.27.4.Záverečné zadania I (Benová)
12.4.5.Záverečné zadania II (Benová)

Hodnotenie predmetu