katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Počítačová tematická kartografia

Základné informácie

Cieľ

Študent sa oboznámi s čítaním tematických máp, vybranými časťami s tematickej kartografie, s tvorbou máp v prostredí GIS, s edukačnými softvérmi a elektronickými vzdelávacími prostrediami vo výučbe geografie.

Obsah predmetu

 • Úvod do geografických informačných systémov.
 • Práca s rastrovými vrstvami, polohové zjednotenie údajov.
 • Práca s vektorovými vrstvami, atribútová tabuľka.
 • Tvorba tematických máp a metódy kartografického vyjadrovania.
 • Čítanie tematických máp.
 • Bertinove premenné a farby v tematickej kartografii, názvy.
 • Kartogram, kartodiagram.
 • Tvorba mapovej kompozície.
 • Edukačné softvéry a elektronické vzdelávacie prostredia vo vyučovaní geografie.
 • Ukážky spracovania vybraných tém učiva z geografie s využitím IKT.

Odporúčaná literatúra

 • HOJOVEC, V. a kol: Kartografie. Praha, 1987.
 • VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. a kol.: Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 • QGIS User Guide (Používateľská príručka k softvéru).
 • QGIS Training Manual (Používateľská príručka k softvéru).
 • HLÁSNY, T.: GIS a priestorové analýzy. Zvolen, 2008.
 • MÁZOROVÁ, H. et al.: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy. Košice: Elfa s.r.o., 2010.
 • PRAVDA, J. (2003). Mapový jazyk. 2. doplnené vydanie. Bratislava (Univerzity Komenského), 105 s.
 • PRAVDA, J., KUSENDOVÁ, D. (2007). Aplikovaná kartografia. Bratislava (Geo-grafika), 224 s.

Softvér

Náplň jednotlivých prednášok a cvičení

Por.č.DátumMiestnosťNáplň prednášky/cvičeniaŠtudijné materiálySúbory k cvičeniam
1.19.2. a 22.2.G-17 a G-16Úvod do tematickej kartografieprezentácia-
2.26.2. a 1.3.G-17 a G-16Úvod do tematickej kartografie IIprezentácia-
3.5.3. a 8.3.G-17 a G-16Úvod do geografických informačných systémovprezentáciaúdaje
4.12.3. a 15.3.G-17 a G-16Práca s rastrovými vrstvami v GISprezentáciaúdaje
5.19.3. a 22.3.G-17 a G-16Práca s vektorovými vrstvami v GISprezentáciaúdaje
6.26.3. a 5.4.G-17 a G-16Vybrané metódy mapového vyjadrovaniaprezentácia-
7.9.4. a 12.4.G-17 a G-16Vybrané metódy mapového vyjadrovania - tvorba mápzadanieúdaje
8.16.4. a 19.4.G-17 a G-16Kompozičné prvky mápprezentácia-
9.23.4. a 26.4.G-17 a G-16Tvorba mapovej kompozície--
10.30.4. a 3.5.G-17 a G-16Geografia s využitím IKT--
11.7.5. a 10.5.G-17 a G-16Geografia s využitím IKT--

Kontakt (vyučujúci)

Alexandra Benová
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-21
e-mail: alexandra.benova@uniba.sk

Tatiana Harciníková
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: harcinikova1@uniba.sk

Štefan Karolčík
Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky,
miestnosť CH2-218B
e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk