katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zadanie z predmetu Transformácie v prostredí GIS

Dané: Raster mapy 1: 25 000 (polohovo nepriradený).

Úloha: V prostredí GRASS georeferencujte raster a pomocou bodov so známymi súradnicami určite odchýlky transformácie.

Vytvorte:

 • Množinu B všetkých dostupných georeferencovaných (identických) bodov pre spracovaný mapový list (body kilometrovej siete Gauss-Krügerovho zobrazenia).
 • Množiny georeferencovaných bodov B(i), podľa počtu bodov predpísaných v tabuľke.
 • Transformované rastre T(i, j).
  Index i zodpovedá stupňu transformácie. (Lineárna transformácia - T(1, j), kvadratická transformácia - T(2, j), kubická transformácia - T(3, j)).
  Index j zodpovedá množine georeferencovaných bodov, ktoré ste použili na výpočet koeficientov transformácie.
 • Vyhodnotenie polohových odchýlok v georeferencovaných bodoch pre transformácie T(i, j).
  Pre každý bod množiny B vypočítajte odchýlku Dx(i, j) v smere osi x, Dy(i, j)v smere osi y a dĺžku vektora odchýlky D(i, j).
 • Priestorovú diferenciáciu S(i, j) polohových odchýlok vyjadrite formou kartografického modelu pomocou povrchov: interpolujte hodnoty D(i, j).
 • Dokument (Powerpoint alebo HMTL) s prezentáciou práce, vrátane výsledkov.
 • Súbory s jednotlivými výsledkami (s vhodnou dokumentáciou; napr. s (hyper)textovým dokumentom, ktorý popisuje, čo je v jednotlivých súboroch).
Stupeň transformácie
1 2 3
Počet vstup. bodov Raster Odchýlky
v kontrolných bodoch
Plochy odchýlok Počet vstup. bodov Raster Odchýlky
v kontrolných bodoch
Plochy odchýlok Počet vstup. bodov Raster Odchýlky
v kontrolných bodoch
Plochy odchýlok
10 T(3, 10) D(3, 10) S(3, 10)
9 T(1, 9) D(1, 9) S(1, 9) 9 T(2, 9) D(2, 9) S(2, 9)
25 T(3, 25) D(3, 25) S(3, 25)
25 T(1, 25) D(1, 25) S(1, 25) 25 T(2, 25) D(2, 25) S(2, 25)  

Vstupné rastre a súradnice ľavého horného kríža kilometrovej siete:

Peter Piesecký M-33-131-C-c
5366000, 3649000
Patrycja Grzosek M-33-131-A-c
5385000, 3648000
Vladimír Pelech M-33-131-A-d
5385000, 3657000
Marcel Récky M-33-131-B-a
5395000, 3666000
Tomáš Vojtěch M-33-131-D-a
5376000, 3667000
Martin Miškóci M-33-131-B-d
5376000, 3686000

Odporúčaný postup (overený vo verzii 6.3 pod linuxom)