Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL10

Kartografické listy, 2002, 10

 

Obálka a ostatné strany

Cohen, B. (2002). Kartografická vizualizácia historicko-biografických máp a atlasov v podmienkach počítačovej kartografie. Kartografické listy, 10, 5-7.
abstrakt   

Feranec, J., Pravda, J., Oťaheľ, J., Husár, K. (2002). Mapa krajinnej pokrývky Európy: Ideový námet. Kartografické listy, 10, 8-13.
abstrakt   

Husár, K. (2002). Niektoré formálne aspekty legendy mapy regionálneho geomorfologického členenia. Kartografické listy, 10, 14-18.
abstrakt   

Krcho, J., Benová, A. (2002). Geometrická štruktúra georeliéfu a jej kartografické vyjadrenie vo vzťahu k elementárnym formám georeliéfu. Kartografické listy, 10, 19-35.
abstrakt   

Maule, L. (2002). Mapové znaky. Kartografické listy, 10, 36-43.  (česky)
abstrakt   

Melicher, J. (2002). Využitie tautochronných javov a rádiových zdrojov v kozmickom priestore na realizáciu máp a referenčných systémov. Kartografické listy, 10, 44-51.
abstrakt   

Michalka, R., Novodomec, R. (2002). K problematike zobrazovania georeliéfu v topografických mapách. Kartografické listy, 10, 52-59.
abstrakt   

Nižňanský, B. (2002). Definícia mapového znaku a jej význam v teórii mapového jazyka. Kartografické listy, 10, 60-67.
abstrakt   

Petrisková, B. (2002). Analýza geoinformácie na podklade Gaussovho matematického modelu. Kartografické listy, 10, 68-72.
abstrakt   

Pravda, J. (2002). Metamorfózy schémy komunikácie kartografickej informácie. Kartografické listy, 10, 73-82.
abstrakt   

Suchánová, D., Hájek, M. (2002). Priestorová analýza hraníc Bratislavskej, Nitrianskej a Trenčianskej stolice. Kartografické listy, 10, 83-92.
abstrakt   

Talhofer, V. (2002). Uživatelský pohled na data GIS. Kartografické listy, 10, 93-97.  (česky)
abstrakt   

Vajsáblová, M. (2002). Vplyv tvaru areálu na spoľahlivosť jeho obsahu. Kartografické listy, 10, 98-106.
abstrakt   

Vavrinec, B., Horecký, M., Hájek, M. (2002). Mapy priestorových jednotiek zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. Kartografické listy, 10, 107-113.
abstrakt   

Študentské práce

Čuláková, K. (2002). Model georeliéfu územia založený na triangulácii areálu. Kartografické listy, 10, 114-118.
abstrakt   

Jurčovič, M., Miklós, M. (2002). Štruktúra databázy poľnohospodárskeho podniku. Kartografické listy, 10, 119-122.
abstrakt   

Informácie

Koreň, M. (2002). Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI). Kartografické listy, 10, 123-124.
abstrakt