História kartografie

O-T mapy:

V ktorom období vznikali tieto mapy?:

Čím je toto obdobie z hľadiska kartografie známe a ako inak sa kartografii tohto obdobia hovorilo?

Čo znamenajú písmená O a T?

Co je znázornené na týchto mapách?

Aký tvar mali tieto mapy?

Čo bolo stredom týchto máp?


Tematická kartografia

Vymenujte grafické premenné podľa Bertina:


Listoklad

Určte mierku mapového listu N-33-37-A


Vypíšte susedov mapového listu (oddeľujte pomocou pomlčky -, nepoužívajte medzery)

N-33-37-A

Mapové znaky

Určte mapové znaky
Topografia

Na mapke (mierka 1: 10 000) nakreslite reprezentatívnu sieť spádnic, vyznačte všetky vrcholy, sedlá a depresie, nakreslite a vyznačte významné údolnice a chrbátnice.


Napíšte vzdialenosť medzi bodmi A a B na mape:

Napíšte vzdialenosť medzi bodmi A a B v skutočnosti:

Napíšte vzdialenosť medzi bodmi A a B na topografickej ploche:


Matematická kartografia

Je daný bod A = [30° s.š., 40° z.d.] a kartografický pól Q = [25° s.š., 10° v.d].

Napíšte súradnice polohového vektora bodu A (do každého políčka píšte jednu súradnicu, výpočty zaokrúhľujte na 5 desatinných miest):


Napíšte súradnice polohového vektora bodu A v kartografickom súradnicovom systéme:


Napíšte kartografickú šírku bodu A vzhľadom na kartografický pól Q:

Napíšte kartografickú dĺžku bodu A vzhľadom na kartografický pól Q:

Napíšte použité vzorce