Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274

Úvod
Obálka

O časopise Kartografické listy

 

Kartografické listy je recenzovaný vedecký časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky vychádzajúci dvakrát ročne. Medzinárodná redakčná rada časopisu akceptuje originálne vedecké štúdie, odborné články a informácie z oblasti kartografie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky a ďalších relevantných disciplín týkajúcich sa najmä územia Slovenska, Českej republiky, ale aj ďalších štátov.

 

Pravidlá publikovania

O uverejnení príspevku v slovenčine, češtine alebo angličtine s rozšíreným sumárom v angličtine (resp. slovenčine alebo češtine) rozhoduje redakčná rada na základe dvoch nezávislých recenzných posudkov.

 

Imprint

ISSN: 1336-5274

VYDAVATEĽ: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

ADRESA VYDAVATEĽSTVA: Kartografické listy, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: +421 2 592 74 325,

HLAVNÝ REDAKTOR: Dagmar Kusendová, Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, e-mail: dagmar.kusendova[at]uniba.sk

VÝKONNÝ REDAKTOR: Alexandra Benová, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, tel.: +421 2 602 96 393, e-mail: alexandra.benova[at]uniba.sk

REDAKČNÉ SPRACOVANIE: D. Kusendová, A. Benová, R. Fencík

WEB DIZAJN: Alexandra Benová

TLAČ: REMPrint, s. r. o., Pezinská 1, 831 02 Bratislava

POČET ČÍSEL ZA ROK: 2

 

PDF verzia imprintu

 

Abstracted/Indexed

Od roku 2018 je časopis zaradený v databáze ERIH PLUS - European Reference Index for Humanities and Social Sciences.

Časopis Kartografické listy je registrovaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: EV 4662/12