Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod
Obálka

O časopise Kartografické listy

 

Kartografické listy je recenzovaný vedecký časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky vychádzajúci dvakrát ročne. Medzinárodná redakčná rada časopisu akceptuje originálne vedecké štúdie, odborné články a informácie z oblasti kartografie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky a ďalších relevantných disciplín týkajúcich sa najmä územia Slovenska, Českej republiky, ale aj ďalších štátov.

 

Pravidlá publikovania

O uverejnení príspevku v slovenčine, češtine alebo angličtine s rozšíreným sumárom v angličtine (resp. slovenčine alebo češtine) rozhoduje redakčná rada na základe dvoch nezávislých recenzných posudkov.

 

Autorské práva a etika

Zaslaním rukopisu autor garantuje, že rukopis ani jeho podstatné časti doposiaľ neboli publikované a nie sú predmetom posudzovania v akomkoľvek inom časopise, monografii alebo inej vedeckej práci, a to v akejkoľvek jazykovej verzii. Autor sa taktiež zaručuje za pôvodnosť grafických a tabuľkových príloh, pokiaľ pri nich neodkazuje na zdroj. Autor rukopisu sa zaväzuje, že žiadna časť zaslaného rukopisu neporušuje autorské práva tretej strany. Prijatím príspevku na publikovanie prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa. Ďalšie informácie viď v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania.

 

Abstracted/Indexed

Od roku 2020 je časopis zaradený v databáze SCOPUS®.

Od roku 2018 je časopis zaradený v databáze ERIH PLUS - European Reference Index for Humanities and Social Sciences.

Časopis Kartografické listy je registrovaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: EV 4662/12

 

Imprint

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)

ISSN 2729-8094 (online)

VYDAVATEĽ: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

ADRESA VYDAVATEĽSTVA: Kartografické listy, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: +421 2 592 74 325,

HLAVNÝ REDAKTOR: Dagmar Kusendová, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, e-mail: dagmar.kusendova[at]uniba.sk

VÝKONNÝ REDAKTOR: Alexandra Benová, Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, tel.: +421 2 602 96 393, e-mail: alexandra.benova[at]uniba.sk

REDAKČNÉ SPRACOVANIE: D. Kusendová, A. Benová, R. Fencík

WEB DIZAJN: Alexandra Benová

TLAČ: REMPrint, s. r. o., Pezinská 1, 831 02 Bratislava

POČET ČÍSEL ZA ROK: 2

 

PDF verzia imprintu