Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania

Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania

Redakčná rada časopisu Kartografické listy dodržiava najvyššie etické princípy v súlade s pravidlami definovanými Komisiou publikačnej etiky (COPE) v dokumente Code of Conduct a vydavateľstvom Elsevier v dokumente Publishing Ethics Resource Kit.

Členovia redakčnej rady a recenzenti sa zaväzujú, že vo svojom výskume nevyužijú doposiaľ nepublikované materiály a podklady uvedené v zaslaných a posudzovaných rukopisoch. Členovia redakčnej rady i recenzenti sa zaväzujú zachovať diskrétnosť vo vzťahu k informáciám týkajúcich sa zaslaných a posudzovaných rukopisov.

 

Povinnosti a etická zodpovednosť autorov

 • Zaslaním rukopisu autor garantuje, že ani rukopis ani jeho podstatné časti neboli publikované, ani nie sú v procese posudzovania v inom časopise, zborníku, monografii alebo inej vedeckej publikácii, a to v akomkoľvek jazyku.
 • Rukopis zaslaný do redakcie musí obsahovať originálny výskum alebo výstupy deklarovaných autorov rukopisu. Autori deklarujú, že výskum obsiahnutý v zaslanom rukopise nebudú publikovať v iných časopisoch, zborníkoch alebo monografiách.
 • Redakcia netoleruje žiadne porušovanie etických štandardov, vrátane plagiátorstva či reprodukcie už publikovaných výskumov.
 • Autori rukopisu sú zodpovední za dôsledné uvádzanie všetkých zdrojov dôležitých informácií a údajov v článku, najmä iných publikácií či dát.
 • Autori sa zaväzujú, že textom zaslaného rukopisu neporušujú akékoľvek autorské práva tretej strany.
 • Prijatím príspevku do tlače prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa časopisu Kartografické listy.
 • Zaslaný rukopis musí spĺňať technické požiadavky uvedené v časti Pokyny pre autorov.
 • Autori sa musia vyjadriť k jednotlivým bodom posudku a poslať zdôvodnenie, ak niektoré body neakceptovali, a to vo forme sprievodného listu redakcii spolu s upraveným rukopisom.
 • Pred zadaním rukopisu do tlače redakcia umožní autorom jeho finálnu kontrolu.

 

Recenzné konanie a etické normy recenzentov

 • Redakčná rada zabezpečuje primárne posúdenie rukopisu z hľadiska jeho originálnosti, dodržania technických požiadaviek a vhodnosti témy z pohľadu zamerania časopisu. Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch recenzentov.
 • Recenzné konanie je anonymné z pohľadu autorov i recenzentov.
 • Redakčná rada deklaruje, že recenzentmi rukopisov prijatých na recenzné konanie sú odborníci rešpektovaní v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje.
 • Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. Doba vypracovania posudku recenzentom by nemala prekročiť 60 dní.
 • Ak recenzent identifikuje akúkoľvek významnú podobnosť posudzovaného rukopisu s inou publikovanou prácou, je povinný o tom informovať Redakčnú radu časopisu.
 • Recenzent nesmie posudzovať rukopis, s ktorým je v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov.
 • V prípade protikladných posudkov si redakcia vyhradzuje právo dať posúdiť rukopis tretiemu recenzentovi.
 • Rukopisy do sekcie Informácie nie sú recenzované.

 

Rozhodnutie o publikovaní alebo prepracovaní rukopisu

 • Na základe správy o výsledkoch recenzných posudkov predloženej redakčnou radou, predseda redakčnej rady rozhodne o prijatí príspevku do tlače, jeho zamietnutí alebo vyžiada od autorov dodatočné úpravy rukopisu.
 • Úpravy rukopisu majú zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam recenzentov a predsedu redakčnej rady, alebo dôsledné zdôvodnenie nevykonania požadovaných úprav, ktoré autori vo forme sprievodného listu zašlú do redakcie spolu s rukopisom.
 • Dôsledné zdôvodnenie nevykonania požadovaných úprav zašlú autori vo forme sprievodného listu do redakcie spolu s rukopisom.
 • Upravený rukopis sa recenzentovi zasiela na opätovné posúdenie v prípade, že o to recenzent v pôvodnom posudku požiadal.
 • O konečnom rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí príspevku do tlače redakčná rada informuje autora elektronickou poštou (e-mailom).