Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Redakčná rada

Redakčná rada

  Predseda

  doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

   

  Členovia

  Mgr. Alexandra BENOVÁ, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

  doc. PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

  doc. Ing. Václav ČADA, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Česko

  Ing. Jana FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

  Ing. Róbert FENCÍK, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

  doc. RNDr. Ján FERANEC, DrSc., Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko

  doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  Univ.-Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Georg GARTNER, Department of Geodesy and Geoinformation,
  Vienna University of Technology, Austria

  prof. Yukio HIMIYAMA, Hokkaido University of Education, Faculty of Education, Japonsko

  prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  Ing. Helena MITÁŠOVÁ, Ph.D., Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences, North Carolina State University, USA

  Ing. Daniel SZATMÁRI, PhD., Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko

  prof. Ing. Ján TUČEK, CSc., Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko

  doc. RNDr. Margita VAJSÁBLOVÁ, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

  prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Česko