Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Rukopis článku sa prijíma v predpísanej šablóne programu MS Word.

 

Šablóna pre autorov

 

Autorské vyhlásenie

 

Príspevky sa prijímajú v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku s rozšíreným resumé. K šablóne treba priložiť vyplnené Autorské vyhlásenie a súbory obrázkov a tabuliek v požadovanom formáte a rozlíšení.

Treba dodržať štruktúru príspevku v nasledujúcom usporiadaní: názov článku/title, meno autora (autorov), abstrakt/abstract (10 – 20 riadkov stručne charakterizujúci ciele a výsledky článku), kľúčové slová/keywords (5 – 7 slov), autorské údaje (meno autora s titulmi, úplný názov a adresa pracoviska, resp. korešpondenčná súkromná adresa, e-mail), štruktúrovaný text článku, literatúra, resumé/summary (skrátený text článku na 0,5 až 1,5 strany), text k obrázkom a tabuľkám a ich preklad. Členenie textu na časti s hierarchickým číslovaním, uvádzanie literatúry v texte a jej usporiadanie na konci príspevku, ako aj ďalšie pokyny sú uvedené v šablóne pre autorov.

 

Preklady do angličtiny si zabezpečuje autor. Redakcia neprijíma články, ktoré nespĺňajú uvedené pokyny.

Príspevky zasielajte na adresu: kartografickelisty[at]gmail.com

 

Termíny redakčných uzávierok pre dodanie rukopisov je každoročne 15.1. (pre prvé číslo) a 15.7. (pre druhé číslo), resp. aj v iných termínoch po dohode s redakciou.

 

Právne podmienky

Autor(i) garantuje(ú), že rukopis nebol a nebude publikovaný inde, aj v inom jazyku. Prezentované vedecké výsledky, ako aj všetky prílohy (obrázky a tabuľky) sú pôvodné a nové, s výnimkou informácií. Kópie príloh z iných publikácií musia mať legalizované práva na publikovanie. Exkluzívne právo na vydanie rukopisu sa prenáša na vydavateľa jeho prijatím a publikovaním v časopise Kartografické listy. Ďalšie informácie pozri v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania.

 

Redakčná rada