Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274

Úvod > Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Rukopis článku sa prijíma v predpísanej šablóne programu MS WORD (DOC, RTF).

 

šablóna príspevku

 

K šablóne treba priložiť tlačovú verziu príspevku vo formáte PDF a súbory obrázkov v rastrovom formáte BMP alebo TIFF v rozlíšení 300-600 DPI vo farbe a aj v šedotóne (pre tlačovú verziu časopisu).

Kompletný text príspevku má nasledujúce usporiadanie: názov článku, meno autora (autorov), anglický názov článku, abstrakt (10 – 20 riadkov v angličtine stručne charakterizujúci ciele a výsledky článku), keywords (7 – 10 kľúčových slov v angličtine), text pod čiarou pre prvú stranu príspevku obsahujúci: meno autora (autorov) s titulmi, presný názov a adresu pracoviska (prípadne súkromnú adresu) a elektronickú(e-mailovú) adresu, samotný text článku v rozsahu 4-8 strán šablóny, literatúru, summary (skrátený text článku na 0,5 až 1 stranu), text k obrázkom a tabuľkám. Členenie textu na časti s hierarchickým číslovaním, používanie veľkých a malých písmen, uvádzanie literatúry v texte a jej usporiadanie na konci príspevku, ako aj ďalšie detaily sú uvedené v šablóne.

 

Preklady do angličtiny si zabezpečuje sám autor. Redakcia neprijíma články, ktoré nespĺňajú uvedené pokyny.

Príspevky zasielajte na e-mail adresu: kartografickelisty[at]gmail.com

 

Termíny redakčných uzávierok pre dodanie rukopisov je každoročne 15.1. (pre prvé číslo) a 15.7. (pre druhé číslo)

 

Právne podmienky

Autor(i) garantuje(ú), že rukopis nebol a nebude publikovaný inde, aj v inom jazyku. Prezentované vedecké výsledky, ako aj všetky prílohy (obrázky a tabuľky) sú pôvodné a nové, s výnimkou informácií. Kópie príloh z iných publikácií musia mať legalizované práva na publikovanie. Exkluzívne právo na vydanie rukopisu sa prenáša na vydavateľa jeho prijatím a publikovaním v časopise Kartografické listy. Ďalšie informácie viď v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania.

 

Autorské vyhlásenie časopisu Kartografické listy

 

Redakčné rada