Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Recenzné konanie

Pokyny pre recenzentov

Recenzenti posudzujú rukopis jednotne podľa schválenej recenznej šablóny časopisu s konečným odporúčaním pre publikovanie (prijať, prijať so zmenami, neprijať).

Doba vypracovania posudku by nemala prekročiť 30 dní.

 

šablóna recenzného tlačiva

 

Ďalšie informácie pozri v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania.

 

Redakčná rada