Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL2

Kartografické listy, 1994, 2

 

Obálka a ostatné strany

Pavlíková, G., Fičor, D. (1994). Tvorba, obnova a vydávanie máp stredných mierok v Slovenskej republike do roku 2000. Kartografické listy, 2, 7-13.
abstrakt   

Piroh, J. (1994). Vývoj topografických informácii a úloha topografických máp v tomto procese. Kartografické listy, 2, 15-19.
abstrakt   

Mitášová, I., Hájek, M. (1994). Definovanie štandardov na prenos digitálnych priestorových dát. Kartografické listy, 2, 21-36.
abstrakt   

Mitášová, H., Brown, W. M., Hofierka, J. (1994). Multidimenzionálna dynamická kartografia. Kartografické listy, 2, 37-50.  (anglicky)
abstrakt   

Pravda, J. (1994). O samostatnosti kartografie. Kartografické listy, 2, 51-60.
abstrakt   

Nižňanský, B. (1994). Mentálna mapa a profesionálne mapové diela. Kartografické listy, 2, 61-70.
abstrakt   

Mesiar, R. (1994). Možnosti aplikácie teórie fuzzy množín v kartografii. Kartografické listy, 2, 71-76.
abstrakt   

Šúbertová, E. (1994). Ekonomické podmienky podnikania kartografických podnikov. Kartografické listy, 2, 77-90.
abstrakt   

Husár, K. (1994). Šrafovanie areálov v regulárnej mriežke. Kartografické listy, 2, 91-105.
abstrakt   

Wolodtschenko, A. (1994). Einige Fragen der Kartosemantik. Kartografické listy, 2, 107-116.  (nemecky)
abstrakt   

Študentské práce

Rišková, M. (1994). Digitálny atlas pôdneho fondu na Slovensku. Kartografické listy, 2, 119-127.
abstrakt   

Informácie

Barica, P., Piroh, J. (1994). Topograficky ústav Armády Slovenskej republiky a jeho úlohy pri realizácii topograficko-geodetickeho zabezpečenia vojsk ASR. Kartografické listy, 2, 131-133.
abstrakt   

Čižmár, J. (1994). Výchova kartografov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Kartografické listy, 2, 134-135.
abstrakt   

Feranec, J. (1994). Charakteristika výsledkov projektu P-310 “Analýza informačného potenciálu aerokozmických snímok” riešeného v rokoch 1991-1993 na Geografickom ústave SAV z hľadiska aplikácie v tematickom mapovaní. Kartografické listy, 2, 136.
abstrakt   

Mitášová, I. (1994). Laboratórium geoinformatiky na odbore geodézie a kartografie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Kartografické listy, 2, 137-139.
abstrakt   

Kusendová, D. (1994). Profil Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kartografické listy, 2, 140-142.
abstrakt   

Špaček, Š. (1994). Geodeticky a kartografický ústav s novšími úlohami. Kartografické listy, 2, 143-149.
abstrakt   

Kontra, P. (1994). Výrazný úspech slovenskej žiačky. Kartografické listy, 2, 150-153.
abstrakt