katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

veda

 • vedecké zameranie
 • projekty
 • publikácie
 • štúdium

 • študijné programy
 • predmety
 • štátne záverečné skúšky
 • rozvrhy
 • ľudia

 • zamestnanci
 • doktorandi
 • absolventi
 • študenti
 • knižnica

 • o knižnici
 • knižničný poriadok
 • knižničný katalóg
 • kontakt

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Prírodovedecká fakulta

  Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ

  Mlynská dolina

  842 15 Bratislava 4

  prif.kkg@uniba.sk

  +421-2-9014 1129

  kontaktné informácie s mapou

  aktuality

  Deň otvorených dverí 2020

  Pozrite si prezentačný dokument pre deň otvorených dverí PriF UK 2020,
  poster - študijný program Geografia, kartografia a geoinformatika (ZIK).

  Nové témy bakalárskych prác v akad. roku 2019/2020.

  o katedre

  Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme bola založená v roku 1992 ako súčasť geografickej sekcie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Vedecko-výskumná práca katedry je zameraná na riešenie problémov automatizovaného spracovania priestorových informácií a kartografického modelovania geografickej sféry.

  Na katedre sa rozvíjajú predovšetkým postupy spracovania informácií získané z obrazových záznamov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a metód digitálnej fotogrametrie. Zo získaných informácií sa koncipuje problematika geografických a informačných systémov ako komplexných nástrojov práce s geografickou informáciou.

  Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorou sa zaoberá kolektív katedry je modelovanie georeliéfu pomocou digitálnych modelov.