Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Knižničný poriadok

Knižnice katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ

 1. Knižničný poriadok Knižnice katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ (ďalej knižnica) upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Čitateľom knižnice sa môže stať:
  1. študent denného štúdia (bakalárskeho,magisterského a doktorandského) katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ
  2. zamestnanec PrifUK.
 3. Čitateľom sa osoba stáva podpísaním čitateľskej prihlášky, ktorou sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia Knižničného poriadku. Ako identifikačná karta čitateľa slúži karta ISIC (ITIC), ktorá je po podpísaní čitateľskej prihlášky zaregistrovaná do knižničného systému. Knižnica použije poskytnuté osobné údaje len pre svoje potreby.
 4. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny správcu knižnice.
 5. Čitateľom sa požičiavajú dokumenty z knižničných fondov iba po predložení platnej identifikačnej karty čitateľa.
 6. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo miestnosti knižnice) a prezenčne (v priestoroch knižnice).
 7. Čitateľ si môže dokumenty vyhľadať v knižničnom katalógu a objednať osobne alebo mailom u správcu knižnice.
 8. Čitateľ si môže prevziať objednaný dokument osobne v knižnici vo výpožičnom čase do 7 dní, ak sa nedohodne so správcom knižnice inak.
 9. Vypožičané dokumenty si môže čitateľ rezervovať. Knižnica upovedomí čitateľa o vrátení dokumentu prostredníctvom emailu a rezervuje ho 7 pracovných dní.
 10. Pri vrátení dokumentov vydá čitateľovi potvrdenku.
 11. Čitateľ môže mať vypožičaných maximálne 5 zväzkov.
 12. Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnice (absenčne) je 30 kalendárnych dní, po dohode so správcom knižnice je možné predĺžiť výpožičnú dobu na 6 mesiacov.
 13. Knižnica môže, v prípade potreby, požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 14. Čitateľ je povinný:
  1. pri vypožičaní dokument prezrieť a zistené nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a pri vrátení musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu tak, ako pri strate,
  2. vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
 15. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka. Knižnica požaduje nahradenie škody týmito formami:
  1. pri strate alebo poškodení dokumentu dodanie neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality,
  2. ak táto náhrada nie je možná, knižnica dohodne iný spôsob náhrady.
 16. Ak sa knižnica s čitateľom nedohodne, o náhrade škody a jej výške rozhodne súd.
 17. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb.
 18. Tento Knižničný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 10.3.2010.