Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

kontaktné informácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ

Mlynská dolina, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava 4

kkg@fns.uniba.sk

+421-2-9014 1129

sídlime v budove Prírodovedeckej fakulty UK, pavilón G, -3. poschodie