Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Knižnica katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ

Knižnica katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ slúži zamestnancom a študentov tejto katedry, ako aj zamestnancom ostatných katedier Prírodovedeckej fakulty UK. V súčasnosti fond knižnice obsahuje viac než 250 titulov odbornej domácej a zahraničnej literatúry z oblasti kartografie, geoinformatiky a informatiky, diaľkového prieskumu Zeme a fotogrametrie, matematiky a fyziky. Fond knižnice ďalej zahŕňa užívateľské príručky k práci v rôznych počítačových prostrediach, predovšetkým v oblasti GIS a fotogrametrie. Zoznam titulov dopĺňa vyše 300 čísel odborných periodík.

Informácie pre čitateľov

Prihlasovanie do knižnice

Čitateľom knižnice sa môže stať študent katedry kartografie, geoinfomatiky a DPZ alebo zamestnanec Prif UK, ktorý si preštuduje knižničný poriadok a vyplní prihlášku u správcu knižnice. Pri prihlasovaní je potrebné predložiť platnú ISIC alebo ITIC kartu a občiansky preukaz.

Požičiavanie literatúry

Tituly sa vyhľadávajú v knižničnom katalógu. Dostupné publikácie sa dajú objednať mailom alebo osobne u správcu knižnice. Objednané publikácie si čitateľ môže prevziať u správcu knižnice po predložení ISIC alebo ITIC karty a podpísaní preberacieho protokolu. Prihlasovanie do knižnice, objednávanie a požičiavanie literatúry je možné len vo výpožičnej dobe, v inom čase len po dohode so správcom knižnice (mailom alebo telefonicky).

Správca knižnice

Mgr. Vladimír Pelech, PhD.

Výpožičná doba

Pondelok 10:00-11:00
Štvrtok 14:00-15:00