Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zoznam predmetov bakalárskeho štúdia

1. ročník štúdia

Kartografia
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Krcho,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
Tematická a historická kartografia
vyučujúci: Benová, Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Použitie počítačov (1)
vyučujúci: Feciskanin, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: Z
Základy kartografie (1)
vyučujúci: Benová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Úvod do geografických informačných systémov
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
Základy kartografie (2)
vyučujúci: Feciskanin,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L
Použitie počítačov (2)
vyučujúci: Feciskanin, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L
Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: L

2. ročník štúdia

Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia
vyučujúci: Benová, Krcho,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Geografická báza údajov
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
TS Teória systémov
vyučujúci: Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Základy tvorby webových prezentácií
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Kurz geomedia/ARC GIS
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: Openstreetmap I.
vyučujúci: ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Počítačová a tematická kartografia
vyučujúci: Mičietová, Benová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L
Metódy spracovania digitálneho obrazu DPZ
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Informačný systém katastra nehnuteľností
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Geografické informačné systémy
vyučujúci: Mičietová, Bobáľová,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L
Mapové informačné služby
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L

3. ročník štúdia

Seminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky 1
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: Z
Základy fotogrametrie
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
Planetárna geografia
vyučujúci: Krcho, Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 4,  semester: Z
Počítačová kartografia a mapový jazyk
vyučujúci: Benová, Feciskanin,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Metódy klasifikácie obrazu DPZ
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Modelovanie DTM v GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Programovanie geoweb aplikácií 1
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Seminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky 2
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 2,  semester: L
Terestrické metódy zberu priestorových údajov
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Geografické analýzy a aplikácie v GIS
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Terestrické metódy zberu priestorových údajov – terénne cvičenia
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
GPS – Globálne polohové systémy
vyučujúci: Mičietová, Kožuch,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Aplikovaný mapový jazyk
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Programovanie geoweb aplikácií 2
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
PII 1 NIPI a INSPIRE
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L

Zoznam predmetov magisterského štúdia

1. ročník štúdia

Metódy projektovania geografických informačných zdrojov
vyučujúci: Mičietová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 4,  semester: Z
Analytická fotogrametria
vyučujúci: Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
Špeciálny seminár kkg (1)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Správa mapového servera GeoServer
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Historické mapy ako zdroj informácií o krajine
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Odborná prax - stáž v zahraničí, alebo SR
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: L
Digitálna fotogrametria
vyučujúci: Kožuch,  typ: povinný,  kredity: 6,  semester: L
Špeciálny seminár kkg (2)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L
Mobilný GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinne voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Vizualizácia kartografických modelov v GIS
vyučujúci: Feciskanin,  typ: voliteľný,  kredity: 4,  semester: L
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: Openstreetmap II.
vyučujúci: ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Nástroje štatistického spracovania údajov
vyučujúci: Mičietová, Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Tvorba rozhodnutí v GIS
vyučujúci: Mičietová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L
Harmonizácia údajových modelov geografických informácií: metódy a nástroje
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: L

2. ročník štúdia

Samostatné práce na diplomových témach kkg 1
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Krcho, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 15,  semester: Z
Projektovanie geografickej úlohy v GIS
vyučujúci: Bobáľová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Geodézia
vyučujúci: Kožuch, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 5,  semester: Z
Špeciálny seminár kkg (3)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: Z
Metódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS
vyučujúci: Feciskanin, Benová, Krcho,  typ: povinný,  kredity: 7,  semester: Z
Modelovanie objektov zo záznamov digitálnej fotogrametrie
vyučujúci: Kožuch,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Vývoj geografických aplikácií v GIS
vyučujúci: Bobáľová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Redakcia a konštrukcia máp a atlasov
vyučujúci: Benová,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Analýza údajov katastra nehnuteľností
vyučujúci: Vališ,  typ: voliteľný,  kredity: 3,  semester: Z
Špeciálny seminár kkg (4)
vyučujúci: Mičietová,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L
Kartografické zobrazenia v geodetických aplikáciach
vyučujúci: Krcho, Feciskanin,  typ: povinný,  kredity: 3,  semester: L
Samostatné práce na diplomových témach kkg 2
vyučujúci: Benová, Feciskanin, Kožuch, Krcho, Mičietová, Bobáľová, Vališ,  typ: povinný,  kredity: 20,  semester: L