Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Projekty

Prehľad riešených projektov

Trvanie Schéma / druh Zodpovedný riešiteľ / vedúci Názov Objem finančných prostriedkov
1995-1999 ŠO 05/1995 prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc. Hodnotenie ekotoxíkologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme
2003-2005 VEGA doc. Jozef Čerňanský, CSc.
2003-2005 VEGA Eva Mičietová
2004-2007 Odberateľ MŠ SR, Štátny program výskumu a vývoja číslo 2004SP2006K0A01/000007 Eva Mičietová Nástroje pre integráciu a distribuované spracovanie geopriestorových údajov 22 mil SK
3/2006-3/2008 ESF, ITMS kód: 1 312 020 0077 Eva Mičietová Vzdelávací blok: „Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume“ 6.3 mil SK
2007-2009 VEGA 1/0434/07 Miroslav Kožuch Modelovanie priestorových štruktúr na podklade údajov získaných metódou digitálnej fotografie 6870 Eur
2007-2009 VEGA 1/0437/07 Eva Mičietová Priestorová infraštruktúra a syntéza geografických informáci 22704 Eur
2010-2011 VEGA 1/0469/10 Miroslav Kožuch Spracovanie, modelovanie a prezentácia prvkov krajiny z obrazových digitálnych záznamov 13685 Eur
2010-2011 VEGA 1/0457/10 Eva Mičietová Infraštruktúra priestorových informácií a nástroje pre mobilné systémy riadenia krajiny
04/2010-10/2010 Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií: LPS SR, š. p. PRAV/ 17/2010 Eva Mičietová Vývoj a hodnotenie kvality digitálneho výškového modelu Slovenskej republiky podľa špecifikácií ICAO pre Priestor 1 37485 Eur
11/2007-05/2010 Commission of the European Communities, eContentplus Programme - ECP-2006-GEO-310011 Vedecký koordinátor partnera : Eva Mičietová Provision of interoperable datasets to open GI to the EUcommunities /GIS4EU/. 53117 Eur
2012-2015 APVV-0326-11 Eva Mičietová Hodnotenie kvality geografickych informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnuti cca 45 tis EUR
06/2013-06/2015, 01.01.2016-31.12.2017 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 1. fáza, 2. fáza (Kód ITMS 26240220086, kód ITMS 13021D075) Eva Mičietová Aktivita 2.5 Geografický info-systém a environmentálne zdravie na aktivitu – cca 920 tis Eur

 

Informácie o niektorých riešených projektoch nájdete na projektovom portále katedry.