Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ing. Juraj Vališ, PhD.

juraj.valisuniba.sk

+421-2-9014 9742

G-101v


rozvrh

doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

eva.micietovauniba.sk

+421-2-9014 9286

G-437

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

alexandra.benovauniba.sk

+421-2-9014 2097

G-21

po dohode e-mailom
rozvrh

geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia, kartografická vizualizácia, tematická kartografia, mapový jazyk, staré mapy a atlasy, zmeny krajiny

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

miroslav.kozuchuniba.sk

+421-2-9014 9283

G-18


rozvrh

Spracovanie leteckých meračských snímok metódami digitálnej fotogrametrie s využitím automatizačných postupov spracovania a hodnotenie dosiahnutých výsledkov; úprava obrazových záznamov leteckých snímok do podoby digitálnych ortofotosnímok a ortofotomáp.

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

richard.feciskaninuniba.sk

+421-2-9014 9393

G-20

https://gis.fns.uniba.sk/feciskanin/

streda 10.30 - 11.30 alebo po dohode e-mailom
rozvrh

Digitálne modely georeliéfu, najmä modely založené na trojuholníkovej sieti a ich optimalizácia; mapové informačné služby a ich štandardy; webové programovanie a tvorba webových mapových aplikácií; digitálna kartografia a kartografické modelovanie

Mgr. Hana Bobáľová, PhD.

hana.stankovauniba.sk

+421-2-60296 283

G-19

spracovanie a interpretácia údajov diaľkového prieskumu Zeme, objektovo- orientovaná klasifikácia, analýza obrazu, mapovanie krajinnej pokrývky a  hodnotenie zmien krajiny, environmentálne zdravie

Mgr. Vladimír Pelech, PhD.

pelech2uniba.sk

+421-2-9014 9396

G-23

dohodou
rozvrh

Optimalizácia polohy kartografického pólu a problematika využitia GIS v oblasti environmentálneho zdravia; výuka predmetov: Modelovanie DTM v GIS, Úvod do GIS (cvičenia), Použitie počítačov 1