Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Hlavné vedecké a pedagogické ciele

na poli kartografie:

 • analýza kartografických aspektov geografickej databázy
 • analýza deformačných parametrov kartografických zobrazení z hľadiska hodnotenia kvality priestorových údajov
 • modelovanie georeliéfu na báze teórie poľa komplexným digitálnym modelom priestorovej štruktúry
 • kartografické modelovanie štruktúrnych atribútov georeliéfu
 • vplyv štruktúrnych parametrov georeliéfu na procesy geosféry
 • špecifikácia, vývoj a implementácia kartografických modelovacích nástrojov, nástrojov kartografickej interpretácie a kartografickej reprezentácie

na poli geoinformatiky:

 • špecifikácia teoretickej koncepcie geografickej databázy
 • špecifikácia štruktúry, integrity, interoperability a implementácie GIS-u
 • hodnotenie kvality geografickej informácie v GIS
 • modelovanie priestorových štruktúr krajiny na báze 2D topológie objektov geografickej databázy
 • interoperabilita geografických informačných zdrojov (geografických informácií a nástrojov na ich spracovanie) v rámci platformy Open GIS (open geodata interoperability specification)
 • navrhovanie geografickej databázy pre environmentálne aplikácie
 • vytváranie geografických databáz s rozlišovacou schopnosťou priestorových údajov, zodpovedajúcej veľkej mierke z fotogrametrických údajov 2D, 3D

na poli diaľkového prieskumu Zeme:

 • navrhovanie a použitie metodiky tvorby digitálnej ortoforomáp
 • tvorba a hodnotenie presnosti diskrétneho výškového bodového poľa získaného metódami digitálnej fotogrametrie
 • hodnotenie polohovej a výškovej presnosti digitálnych ortofotomáp
 • klasifikácia a interpretácia polohopisných a výškopisných prvkov krajiny z družicových a leteckých údajov