Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Absolventi doktorandského štúdia

2019

Tatiana Harciníková
Modelovanie rizika environmentálneho zdravia vo vzťahu k environmentálnym premenným v GIS (škol.: Mičietová, E.)
Vladimír Pelech
Metodika a nástroje na modelovanie geografických informačných zdrojov pre sledovanie environmentálneho zdravia (škol.: Mičietová, E.)

2017

Tomáš Schmidt
Priestorové informačné infraštruktúry a tvorba poznatkov o krajine (škol.: Mičietová, E.)

2016

Radoslav Chudý
Metodika harmonizácie geografických informácií podľa INSPIRE (škol.: Vališ, J.)

2012

Martin Budaj
Návrh a realizácia nástrojov kartografickej interpretácie (škol.: Mičietová, E.)

2010

Ľuboš Balážovič
Geografické informačné služby vo vzdelávaní spoločnosti (škol.: Mičietová, E.)
Jozef Ivanič
Optimalizácia metód harmonizácie a integrácie priestorových údajov o území (škol.: Mičietová, E.)

2008

Marek Ivaňák
Koncepcia a implementácia údajového modelu geografickej bázy údajov pre Technický informačný systém (škol.: Mičietová, E.)
Hana Stanková
Mapovanie krajinnej pokrývky vysokých pohorí využitím digitálnych ortofotomáp (škol.: Čerňanský, J.)

2007

Roman Boroš
Koncepcia geografickej databázy pre ochranu povrchových a podzemných vôd (škol.: Mičietová, E.)
Marián Jenčo
Teoretické aspekty modelovania štruktúry georeliéfu na základe geometrického aspektu teórie poľa (škol.: Krcho, J.)
Peter Pavličko
Integrácia, distribuované využitie a vizualizácia geografických informácií v prostredí Internetu (škol.: Mičietová, E.)

2006

Alexandra Benová
Georeliéf a modelovanie jeho geometrickej štruktúry pomocou KDMR (škol.: Krcho, J.)

2004

Milan Koreň
Výpočet indexov rozmanitosti územia prostriedkami geografických informačných systémov (škol.: Krcho, J.)
Marián Možucha
Bariérové efekty georeliéfu pri šírení FM signálu v prostredí geografickej sféry (škol.: Krcho, J.)

2003

Miroslav Kožuch
Digitálne ortofotomapy - zdroj aktuálnych informácií o krajine (škol.: Čerňanský, J.)

1997

Jaroslav Hofierka
Modelovanie prírodných javov v prostredí geografického informačného systému (škol.: Krcho, J.)

Absolventi magisterského štúdia

2021

Andrej Fülöp
Návrh metodiky priestorovej lokalizácie pamiatkových objektov (škol.: Vališ, J.)
Juraj Jánov
Lokalizácia potenciálnych historických osídlení na základe krajinných štruktúr (škol.: Pelech, V.)
Miroslav Kosterec
Mapovanie rozsahu snehovej pokrývky z radarových snímačov DPZ (škol.: Kožuch, M.)
Dávid Michal
Optimalizácia a publikovanie 3D modelov objektov vo webovej mapovej aplikácii (škol.: Feciskanin, R.)
Adriána Pastierovičová
Mapovanie zmien krajinnej pokrývky pre odhad emisií a skleníkových plynov podľa IPCC (škol.: Mičietová, E.)
Adam Rasuli
Analýza starých máp so zameraním na historické objekty (škol.: Benová, A.)
Patrik Štaffen
Návrh a tvorba školského atlasu sveta pre stredné školy (škol.: Benová, A.)

2020

Lucia Belčáková
Metódy mapového vyjadrenia pre kvantitatívne údaje so zameraním na plošnú anamorfózu (škol.: Benová, A.)
Dávid Budinský
Animácie pri interakcii s webovou mapovou aplikáciou (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Ferčík
Vplyv ťažby štrkopieskov na okolitú krajinu pomocou aktívnych snímačov DPZ (škol.: Kožuch, M.)
Marián Haluška
Interaktívny geografický informačný systém environmentálneho zdravia (škol.: Mičietová, E.)
Miroslava Hudžíková
Harmonizácia vybranej údajovej sady témy Hydrografia podľa smernice INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Matúš Ištoňa
Webová mapová aplikácia zobrazujúca 360 stupňové panoramatické snímky (škol.: Feciskanin, R.)
Jakub Krivý
Interaktívny geografický informačný systém obce (škol.: Mičietová, E.)
Simona Maťašová
Využitie registra priestorových informácií v tvorbe webovej aplikácie (škol.: Vališ, J.)
Vladimír Škerenčák
Mapovanie a modelovanie objektov cestnej dopravy pre doplnenie cestnej databanky (škol.: Kožuch, M.)
Adam Šolc
Modelovanie a predikcia suburbanizácie v zázemí Bratislavy (škol.: Bobáľová, H.)
Michaela Trebichavská
Hodnotenie množstva a kvality mestskej zelene na území Bratislavy s využitím voľne dostupných údajových zdrojov (škol.: Bobáľová, H.)

2019

Martin Andrejka
GIS ako nástroj na kartografické modelovanie, interpretáciu a tvorbu tyflomáp (škol.: Mičietová, E.)
Dominik Kollár
Časovo-priestorové zmeny štruktúry krajiny z dát digitálnej fotogrametrie (škol.: Kožuch, M.)
Angelika Kristófová
Automatizované mapovanie vybraných krajinných prvkov v poľnohospodárskej krajine na báze údajov diaľkového prieskumu Zeme (škol.: Bobáľová, H.)
Ivana Masicová
Návrh a implementácia údajového modelu pre údaje územného plánovania (škol.: Vališ, J.)
Miloš Minarovič
Návrh a tvorba atlasu so zameraním na environmentálne zdravie a riziká okresu Kysucké Nové Mesto (škol.: Benová, A.)
Filip Moravčík
Zmeny priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky vybranej časti kopaničiarskeho regiónu Myjavy (škol.: Benová, A.)
Michaela Šeďová
Návrh a tvorba atlasu regiónu Liptov so zameraním na základné školy (škol.: Benová, A.)

2018

Andrej Bruška
Analýza vplyvu vybraných geografických charakteristík na teplotu povrchu v Bratislave (škol.: Bobáľová, H.)
Jozef Fábry
Vektorové dlaždice pre publikovanie geodát pomocou webových mapových aplikácií (škol.: Feciskanin, R.)
Marko Kurtek
Fotogrametrické mapovanie Martinského lesa pri Senci (škol.: Kožuch, M.)
Tatiana Kurucová
Fotogrametrické mapovanie a webová prezentácia lokality Chopok (škol.: Kožuch, M.)
Tomáš Regina
Webová mapová aplikácia prezentujúca online dáta ESKN (škol.: Feciskanin, R.)
Petra Skýpalová
Stanovenie dane z nehnuteľností v prostredí GIS (škol.: Vališ, J.)
Gabriela Šuleková
Tvorba digitálnej verzie mapových znakov 3. vojenského mapovania a ich prezentácia vo forme SLD štýlov (škol.: Benová, A.)
Simona Zacharová
Modelovanie faktorov pre optimalizáciu priestorovej štruktúry zdravotníckych zariadení (škol.: Mičietová, E.)

2017

Martin Babocký
Open source nástroje pre fulltextové vyhľadávanie v geodátach (škol.: Feciskanin, R.)
Tomáš Goga
Hodnotenie zdravotného stavu lesných porastov na podklade leteckých multispektrálnych snímok a lidarových údajov (škol.: Bobáľová, H.)
Daniel Hudák
Modelovanie vybraných morfometrických parametrov georeliéfu z fotogrametrických dát a hodnotenie jeho kvality (škol.: Kožuch, M.)
Radovan Kajaba
Pokročilé vizualizačné metódy vo webových mapových aplikáciách (škol.: Feciskanin, R.)
Veronika Kovácsová
Tvorba mapových znakov pre vybrané tematické mapy zo školských atlasov a ich SLD štýlov (škol.: Benová, A.)
Bohuslav Mesároš
Harmonizácia vybraných geografických prvkov podľa interného štandardu ŽSR (škol.: Vališ, J.)
Boris Michal
Webová mapová aplikácia virtuálny turistický sprievodca regiónom (škol.: Feciskanin, R.)
Gabriel Nagy
Priestorová koncentrácia a vplyv prachových častíc PM10 na výskyt respiračných ochorení v SR (škol.: Mičietová, E.)
Peter Piesecký
Hodnotenie územia pre vynútené pristátie vetroňa zo záznamov DPZ (škol.: Kožuch, M.)
Adam Polák
Zmeny vyžitia druhov pozemkov obce Zohor (škol.: Benová, A.)
Veronika Štarková
Fotogrametrická dokumentácia pamiatky obce Rohožník (škol.: Kožuch, M.)
Ondrej Važan
Retrospektívna časovo priestorová analýza výskytov vrodených ochorení v SR (škol.: Mičietová, E.)
Andrea Wongreyová
Analýza závislosti odchýlok normál trojuholníkov na tvarových a topologických charakteristikách nepravidelnej trojuholníkovej siete (škol.: Feciskanin, R.)
Michal Zeman
Metodika mapovania vinohradov využitím údajov DPZ v obci Senec (škol.: Kožuch, M.)

2016

Boris Baranec
Hodnotenie zjazdových tratí na území Nízkych Tatier s využitím environmentálnych rozhodovacích úloh v GIS (škol.: Bobáľová, H.)
Ivana Benčuriková
Hodnotenie prírodných podmienok vinohradníckej obce Modra so zameraním na morfometrickú analýzu georeliéfu (škol.: Benová, A.)
Mariana Bošanská
Spracovanie optimalizovanej trojuholníkovej siete v priestorovej databáze z lidarových dát (škol.: Feciskanin, R.)
Lucia Bruttovszká
Využitie lidarových dát pri fotogrametrickom spracovaní a vyhodnotení dát (škol.: Kožuch, M.)
Gabriela Chlapečková
Identifikácia mestských ostrovov tepla na podklade družicových údajov (škol.: Bobáľová, H.)
Alena Demeterová
Webová mapová aplikácia s kontextovými informáciami v reálnom čase na báze routingu (škol.: Feciskanin, R.)
Erika Ďurinová
Využitie GIS pri plánovaní zmien v území (škol.: Vališ, J.)
Michal Jackovič
Automatizované spracovanie bloku archívnych LMS (škol.: Kožuch, M.)
Maroš Kašnik
Harmonizácia vybranej údajovej štruktúry podľa smernice INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Michaela Miklóšová
Zmeny turistických trás na starých turistických mapách Malých Karpát (škol.: Benová, A.)
Martin Muranský
Tvorba atlasu Národného parku Poloniny a priľahlého okresu Snina (škol.: Benová, A.)
Adam Mydla
Distribúcia priestorových informácií prostredníctvom geografických služieb v súlade so smernicou INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Robert Peschl
Geografický informačný systém pre podporu archeologického prieskumu mayských štruktúr v oblasti Petén – Guatemala (škol.: Lieskovský, T.)
Patrik Poláček
Zmeny mestskej zelene vo vybranej časti Bratislavy (škol.: Benová, A.)
Martin Pravda
Interaktívne polohové priradenie a zobrazenie rastrových máp v prostredí geoweb (škol.: Mičietová, E.)
Dávid Srňanský
Hodnotenie zmien krajiny s využitím starých máp na príklade Senca (škol.: Benová, A.)
Šimon Štassel
Modelovanie vzťahu medzi koncentráciou polietavého prachu PM2.5 v ovzduší a optickou hĺbkou atmosféry zistenou z družicových údajov MODIS (škol.: Bobáľová, H.)
Ján Vereš
Možnosti priestorových analýz v priestorovej databáze pre podporu environmentálnych rozhodovacích úloh (škol.: Feciskanin, R.)
Lukáš Žubrietovský
Vývoj nástroja na automatickú identifikáciu a hodnotenie zmien krajiny v prostredí ArcGIS (škol.: Bobáľová, H.)

2015

Dominik Abrahám
Vývoj interaktívnych nástrojov na poskytovanie mapových a geoprocesných informačných služieb so zameraním na environmentálne zdravie (škol.: Mičietová, E.)
Ondrej Balucha
Vplyv environmentálneho indikátora kvalita pitnej vody na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (škol.: Kožuch, M.)
Peter Bebjak
Identifikácia, implementácia a analýza hydrologických a klimatologických údajov pre hodnotenie environmentálneho zdravia v GIS. Prípadová štúdia Bratislavský kraj (škol.: Mičietová, E.)
Lucia Cabanová
Modelovanie vplyvu kontaminácie podzemných vôd a pôdy na výskyt vrodených chýb (škol.: Bobáľová, H.)
Dominika Dunčková
Vplyv environmentálneho indikátora kvalita vody na kúpanie na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (škol.: Kožuch, M.)
Monika Hadarová
Modelovanie priestorovej štruktúry vybraných geochemických údajov pre hodnotenie environmentálneho zdravia v GIS. Prípadová štúdia Bratislavský kraj (škol.: Mičietová, E.)
Jakub Horňák
Georeferencovanie Korabinského máp z územia Slovenska a tvorba webovej mapovej aplikácie (škol.: Benová, A.)
Lukáš Jurena
Možnosti využitia EUDEM v GIS aplikáciach pre environmentálne zdravie (škol.: Mičietová, E.)
Marcel Kočíšek
Webový mapový klient s možnosťou editovania a analýz geografických údajov environmentálneho zdravia (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Králik
Identifikácia, implementácia a analýza epidemiologických údajov pre hodnotenie environmentálneho zdravia v GIS. Prípadová štúdia Bratislavský kraj (škol.: Mičietová, E.)
Andrej Kroupa
Transformácia a integrácia údajov enviromentálneho zdravia nástrojmi ETL (škol.: Vališ, J.)
Silvia Lacková
Vplyv environmentálnych indikátorov ukazovateľov domy a byty zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (škol.: Kožuch, M.)
Dávid Matula
Objektovo-orientovaná klasifikácia a hodnotenie mestskej zelene vo vzťahu k obyvateľstvu (škol.: Bobáľová, H.)
Jakub Piroháč
Analýza zmeny prvkov krajiny na mapách 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska z hľadiska environmentálneho zdravia (škol.: Benová, A.)
Radka Poláková
Modelovanie vplyvu znečistenia ovzdušia škodlivými látkami na výskyt srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych chorôb (škol.: Bobáľová, H.)
Michal Sečanský
Harmonizácia priestorových údajov témy smernice INSPIRE "Zdravie ľudí a ich bezpečnosť" (škol.: Vališ, J.)
Gregor Sýkora
Webová procesná služba so špecifickými nástrojmi pre potreby environmentálneho zdravia (škol.: Feciskanin, R.)
Denis Vadík
Tvorba SLD štýlov pre mapové znaky geologickej mapy (škol.: Benová, A.)

2014

Rastislav Balciar
Webový mapový portál obce (škol.: Feciskanin, R.)
Michal Beniak
Automatizované modelovanie environmentálneho zdravia vo vzťahu k environmentálnym premenným v GIS (škol.: Mičietová, E.)
Adriána Chovancová
Návrh tratí zjazdového lyžovania aplikáciou environmentálnych rozhodovacích úloh v GIS (škol.: Bobáľová, H.)
Júlia Jurištová
Objektovo-orientovaná klasifikácia na podporu pôdohospodárskeho výskumu (škol.: Bobáľová, H.)
Martin Kalivoda
Tvorba nástrojov na optimalizáciu nepravidelných trojuholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu (škol.: Feciskanin, R.)
Tomáš Krajč
Modelovanie záplavového územia v lokalite Prepadlé (škol.: Benová, A.)
Veronika Madleňáková
Štandardizácia a harmonizácia údajov o slnečnom žiarení (škol.: Mičietová, E.)
Peter Matfiak
Zmeny krajinnej pokrývky na starých mapách obce Senec vo veľkých mierkach (škol.: Benová, A.)
Martin Miškóci
Využitie údajov katastra nehnuteľností v procese riadenia územia (škol.: Vališ, J.)
Martin Panák
Spracovanie dát získaných z fotogrametrických a bezpilotných lietadiel (škol.: Kožuch, M.)

2013

Miloslav Biesik
Úprava bodov v OpenStreetMap cez webové rozhranie (škol.: Páleník, M.)
Lukáš Dvorčák
Tématická cyklistická mapa (škol.: Páleník, M.)
Ivona Ferechová
Analýza a interaktívna vizualizácia stavu vegetácie na Slovensku na základe družicových snímok (škol.: Bobáľová, H.)
Tatiana Harciníková
Podpora aktualizácie ZB GIS s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie (škol.: Bobáľová, H.)
Martin Mahrík
Projektovanie a realizácia GIS obce v prostredí Geowebu (škol.: Mičietová, E.)
Dávid Murín
Projektovanie a realizácia GIS obce v prostredí Geowebu (škol.: Mičietová, E.)
Peter Novák
Interaktívny geografický informačný systém historických dominánt mesta Trnavy (škol.: Mičietová, E.)
Michal Páleník
Mapovanie krajiny na podklade archívnych leteckých meračských snímok (škol.: Kožuch, M.)
Vladimír Pelech
Výpočet kartografického pólu pre kužeľové zobrazenia (škol.: Feciskanin, R.)
Marcel Récky
Distribúcia priestorových informácií prostredníctvom geografických služieb (škol.: Vališ, J.)
Ján Šiser
Harmonizácia údajových modelov geografických informácií podľa smernice INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Jakub Tóth
Virtuálny model budovy a jeho internetová prezentácia (škol.: Kožuch, M.)
Tomáš Vojtěch
Interaktívna 3D kartografická interpretácia geografických informačných zdrojov obce (škol.: Mičietová, E.)
Daša Žideková
Interakívny geografický informačný systém malých vodných elektrární na Slovensku (škol.: Mičietová, E.)

2012

Miroslav Čermák
Vytvorenie virtuálneho modelu obce z podkladov digitálnej fotogrametrie (škol.: Kožuch, M.)
Michal Janko
Automatická interpretácia eróznych javov v poľnohospodárskej krajine z leteckých snímok (škol.: Bobáľová, H.)
Boris Ješko
Rekonštrukcia stavu krajiny spracovaním archívnych leteckých meračských snímok (škol.: Kožuch, M.)
Veronika Mészárosová
Geografická báza údajov a geoprocesné webové služby (škol.: Mičietová, E.)
Adrián Michálek
Poloautomatická interpretácia krajinných prvkov na podklade údajov z digitálnej kamery (škol.: Bobáľová, H.)
Juraj Pacík
Modelovanie povrchu riečneho koryta (škol.: Mičietová, E.)
Tomáš Štefanička
Mapoví klienti ako nástroje integrácie geografických informačných zdrojov v prostredí Geoweb (škol.: Mičietová, E.)
Marcel Zemko
Hodnotenie presnosti modelov georeliéfu tvorených nepravidelnou trojuholníkovou sieťou (škol.: Feciskanin, R.)

2011

Barbora Funková
Analýza štruktúrnych polí georeliéfu a vlastnosti ich singularít (rámcové porovnanie výsledkov podľa vybraných technológií) (škol.: Krcho, J.)
Michal Lajčák
Import a vizualizácia vybraných údajov o počasí do internetového prostredia (škol.: Páleník, M.)
Tomáš Schmidt
Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov (škol.: Mičietová, E.)
Jana Vargová
Spracovanie a vyhodnotenie digitálnych obrazových záznamov získaných plošnými digitalnymi kamerami (škol.: Kožuch, M.)

2010

Radoslav Chudý
Harmonizácia údajových modelov geografických informácií podľa smernice Inspire (škol.: Vališ, J.)
Samuel Čief
Interaktívna vizualizácia prvkov krajiny pomocou kontextovej mapovej služby (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Iring
Hodnotenie presnosti digitálnych výškových modelov (škol.: Mičietová, E.)
Lenka Šošovičková
Modelovanie zmien krajiny s využitím údajov CORINE Land Cover (škol.: Bobáľová, H.)

2009

Vladimír Honec
Mapovanie objektov pre zb gis metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Kožuch, M.)
Tomáš Kolaja
Infraštruktúra priestorových informácií a nástroje pre mobilné systémy riadenia krajiny (škol.: Mičietová, E.)
Mária Kuťková
Návrh optimalizovaného zobrazenia pre Slovensko (škol.: Krcho, J.)
Kamil Ondriš
Harmonizácia a implementácia údajových modelov geografických objektov podľa INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Jana Šamajová
Využitie geoinformačných technológii vo vyučovaní geografie (škol.: Boroš, R.)
Juraj Straka
Metódy klasifikácie obrazových údajov DPZ v GIS (škol.: Bobáľová, H.)
Milan Valalik
Georeliéf a modelovanie jeho štruktúry pomocou KDMR – metódy priestorovej interpolácie v GIS (škol.: Benová, A.)

2008

Lucia Ďurisová
Objektovo orientovaná klasifikácia využitím údajov digitálnej kamery (škol.: Kožuch, M.)
Matej Fekiač
Tvorba interaktívneho atlasu: geografická databáza (škol.: Mičietová, E.)
Michal Hronský
Mapovanie odpadov pomocou mobilného GIS (škol.: Mičietová, E.)
Lukáš Karásek
Mobilný GIS a mapovanie mestskej zelene (škol.: Mičietová, E.)
Peter Lux
Hodnotenie zmien krajiny s využitím údajov digitálnej ortofotomapy (škol.: Čerňanský, J.)
Monika Mišková
Nové postupy v tvorbe digitálnej ortofotomapy (škol.: Kožuch, M.)
Jakub Naňo
Distribuované sieťové analýzy GIS v prostredí GEOWEB (škol.: Boroš, R.)
Gabriel Petříček
Tvorba interaktívneho atlasu: webová aplikácia (škol.: Mičietová, E.)
Peter Potisk
Posúdenie presnosti digitálnej automatickej aerotriangulácie (škol.: Čerňanský, J.)
Matej Rázus
Geografický projekt GIS: integrovaná geografická databáza KN, ZBGIS a KDMR (škol.: Mičietová, E.)
Soňa Revická
Vyhodnotenie obsahu základnej mapy SR 1:10 000 podľa KO ZB GIS metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Kožuch, M.)
Jana Ryšavá
Distribuovaný geografický informačný systém georeliéfu (škol.: Mičietová, E.)
Vladimír Štubňa
Transformácia súradníc georeferencovaných údajov a jej realizácia v prostredí internetu (škol.: Krcho, J.)
Roman Varinský
Údajovo závislá triangulácia s ohľadom na podmienku správnej konfigurácie trojuholníkov (škol.: Krcho, J.)

2007

Peter Haviar
Využitie mapových služieb mobilných technológií (škol.: Mičietová, E.)
Michal Kubala
Štandardizácia, modelovanie a distribúcia geografickej bázy údajov (škol.: Mičietová, E.)
Eva Mladá
Hodnotenie presnosti zberu údajov diskrétneho bodového poľa metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)

2006

Diana Bajtalová
Integrovaný MataInformačný Systém – subsystém mataúdajov (škol.: Mičietová, E.)
Ľuboš Balážovič
Geografické informačné systémy vo vyučovaní geografie na všeobecnovzdelávacích školách (škol.: Mičietová, E.)
Lenka Chalupčíková
Vplyv kompresie obrazu na presnosť digitálnej automatickej aerotriangulácie (škol.: Čerňanský, J.)
Veronika Harmadyová
Integrovaný MataInformačný Systém – navigačný subsystém (škol.: Mičietová, E.)
Stanislav Hronček
Modelovanie širšej geometrickej štruktúry georeliéfu (škol.: Krcho, J.)

2005

Roman Bačkor
Hodnotenie presnosti digitálneho modelu reliéfu získaného metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)
Milan Černý
Polohová a numerická presnosť modelovania georeliéfu pomocou pravidelných štvorcových sietí (škol.: Krcho, J.)
Richard Feciskanin
Polohová a numerická presnosť modelovania georeliéfu pomocou nepravidelných trojuholníkových sietí (škol.: Krcho, J.)
Jaroslav Križan
Návrh a implementácia údajového modelu databázy GIS pre Rámcovú smernicu o vode (škol.: Mičietová, E.)
Ondřej Martínek
Návrh a implementace údajového modelu databáze GIS pro dopravní sítě (škol.: Mičietová, E.)
Robert Pavlík
Analýza presnosti vybraných prvkov poľnohospodárskej krajiny získaných metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)

2004

Ondrej Čulen
Operačné možnosti geografickej bázy údajov komplexného digitálneho modelu reliéfu v geografických informačných systémoch (škol.: Mičietová, E.)
Ľubica Hamlíková
Fotogrametrický zber výškového bodového poľa vo vysokých pohoriach (škol.: Čerňanský, J.)
Ľuboslav Michalík
Návrh a implementácia údajového modelu geografickej databázy ZB GIS (škol.: Mičietová, E.)
Katarína Regásová
Automatická klasifikácia krajinnej pokrývky vo vysokohorskej krajine (škol.: Čerňanský, J.)
Ildikó Szöcsová
Návrh automatickej klasifikácie digitálnej ortofotomapy poľnohospodárskej krajiny (škol.: Čerňanský, J.)

2003

Miloslav Ďurica
Digitálna fotogrametria-metóda zberu diskrétneho bodového poľa výšok pre modelovanie georeliéfu (škol.: Čerňanský, J.)
Ján Janoška
Stanovenie areálov využitia poľnohospodárskej krajiny s využitím metód digitálnej fotogrametrie na určenie polohových charakteristík (škol.: Čerňanský, J.)
Vladimír Kaňuk
Tvorba údajového modelu geografickej bázy údajov ZBGIS na úrovni ZM 1:10 000 (škol.: Mičietová, E.)
Lenka Meňkyová
Tvorba a analýza pravidelných a nepravidelných (TIN) sietí ako reprezentácia digitálneho modelu georeliéfu (škol.: Krcho, J.)
Martina Rolincová
Analýza celkových geometrických foriem georeliéfu vzhľadom na tvary dupinovej indikatrix (škol.: Krcho, J.)
Peter Šimonovič
Tvorba údajového modelu geografickej databázy Základnej bázy dát GIS ZM 1:10 000 (Budovy a vodstvo) (škol.: Mičietová, E.)

2002

Roman Boroš
Interoperabilita geografickej informácie: ZM 1 : 50 000 - Základna báza GIS - výškopis (škol.: Mičietová, E.)
Marek Ivaňák
Interoperabilita geografickej informácie: ZM 1 : 50 000 - Základna báza GIS - vodstvo (škol.: Mičietová, E.)
Ivana Kováčiková
Interoperabilita geografickej informácie: ZM 1 : 50 000 - Základna báza GIS - sídla, cesty, popis (škol.: Mičietová, E.)
Peter Scholtz
Monitorovanie vegetačného krytu a antropogénnych vplyvov v oblasti Chopok - juh metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)
Hana Stanková
Hodnotenie zmien krajinnej pokrývky v oblasti Chopok - Jasná metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)

2001

Ivana Flimelová
Využitie digitálnej aerotriangulácie na zhustenie bodoveho poľa (škol.: Čerňanský, J.)
Ján Kianička
Aktualizácia priestorových údajov povodia s využitím družicových dát SPOT ako vstupné údaje do databázy GIS (škol.: Čerňanský, J.)
Jozef Lahučký
Otvorená architektúra geografických informačných systémov a nástroje univerzálnej geografickej komunikácie (škol.: Mičietová, E.)
František Mészáros
Modelovanie potenciálnej dynamiky oslnenia reliéfu (škol.: Krcho, J.)
Juraj Michalka
Monitorovanie zmien krajiny v oblasti NAPANT, lokalita Chopok-Jasná (škol.: Čerňanský, J.)
Rudolf Nagy
Analýza štruktúrnych polí horizontálnej a normálovej krivosti reliéfu a ich modelovanie v technologickom prostredí GIS (škol.: Krcho, J.)
Ladislav Olekšák
Modelovanie vybraných doplnkových morfometrických a klimatických parametrov v Povodí Kysuce (škol.: Mičietová, E.)
Peter Rakovský
Význam morfometrických parametrov georeliéfu pri modelovaní hydrologických, eróznych a rozptylových procesov v krajine (škol.: Mičietová, E.)
Marcel Vlna
Vlastnosti grandientového poľa výšok vo vzťahu k poľu parciálnych derivácií zx, zy a ich modelovanie v prostredí GIS (modelové územie z Malých Karpát) (škol.: Krcho, J.)

2000

Katarína Kissová
Integrácia geografických dát pre tvorbu máp využitia Zeme (škol.: Kusendová, D.)
Jaroslav Maitner
Monitorovanie antropogénnych vplyvov v oblasti Chopok-Jasná metódami digitálnej fotogrametrie (škol.: Čerňanský, J.)
Peter Pavličko
Modelovanie topoklímy v GIS (škol.: Mičietová, E.)
Dana Štepitová
Sieťové analýzy v GIS a ich aplikácie (škol.: Kusendová, D.)

1999

Katarína Bubniaková
Projekt povodia Bodvy ako súčasť geografického informačného systému VHP (škol.: Mičietová, E.)
Dušana Hanková-Mistríková
Tvorba digitálneho znakového kľúča pre geomorfologické mapovanie (škol.: Kusendová, D.)
Štefan Hudák
Subbáza údajov o geológii ako integrálna súčasť geografickej databázy GIS (škol.: Mičietová, E.)
Miroslav Kožuch
Fotogrametrické a geodetické metódy zberu aktuálnych informácií o krajine (škol.: Čerňanský, J.)
Slavomír Sipina
Hodnotenie georeliéfu v GIS na študovanom území (škol.: Mičietová, E.)
Juraj Surovčík
Komplexný digitálny model reliéfu, algoritmy a programové vybavenie (škol.: Mičietová, E.)
Lucia Tóthová
Aktualizácia máp stredných mierok pomocou údajov DPZ (škol.: Mičietová, E.)

1998

Roman Chovanec
Využitie údajov DPZ a tvorba geografickej bázy dát o reálnej vegetácii v prostredí enviromentálneho GIS-u (škol.: Mičietová, E.)
František Földeš
Tvorba geografickej databázy o pôdach ako súčasti environmentálneho geografického informačného systému - nástroja modelovania priestorových štruktúr krajiny (škol.: Mičietová, E.)
Martina Szabová
Aplikácia vzdialenostných a sieťových analýz na vybranom území pomocou nástrojov GIS (škol.: Kusendová, D.)

1997

Rastislav Elgr
Spracovanie satelitných záznamov v počítačovom prostredí (škol.: Mičietová, E.)

1996

Rudolf Brídzik
Posúdenie presnosti vektorizácie a interpolácie výškopisu ZM 1:50 000 (škol.: Mičietová, E.)
Mário Krcho
Modelovanie klimatologických charakteristík na základe DTM (škol.: Mičietová, E.)
Erik Šolc
Jednotná polohová lokalizácia dát v GISe (škol.: Mičietová, E.)

1992

Jaroslav Hofierka
Interpolácia, morfometrická analýza reliéfu a modelovanie vodnej erózie (škol.: Krcho, J.)
Kimya Noori
Komplexný digitálny model reliéfu ako súčasť geoinformačného systému geografického typu (škol.: Krcho, J.)

Absolventi bakalárskeho štúdia

2021

Samuel Debnár
Analýza zmien krajinnej pokrývky vo veľkých mierkach, prípadová štúdia: vybraná časť katastrálneho územia Hrabičov (škol.: Moravčík, F.)
Veronika Hajdúchová
Automatizovaný nástroj pre výpočet indexov zo satelitných snímok (škol.: Fábry, J.)
Martina Homolová
Interaktívna geografická báza údajov obce (škol.: Mičietová, E.)
Kevin Menyhért
Analýza poľnohospodárskej pôdy na územiach s roztrateným osídlením, prípadová štúdia: vybrané časti katastrálnych území Budiná a Polichno (škol.: Fábry, J.)
Petra Sopková
Moderné formáty pre distribúciu vektorových geodát (škol.: Feciskanin, R.)
Ján Šutý
Hodnotenie kvality ortofotomozaiky podľa návodu ÚGKK SR 17/2016 (škol.: Kožuch, M.)

2020

Alexandra Guťanová
Hodnotenie zmien krajinnej pokrývky podľa metodiky IPCC, prípadová štúdia: Bratislavský samosprávny kraj (škol.: Moravčík, F.)
Patrik Marsal
Možnosti opensource nástrojov na spracovanie lidarových dát (škol.: Fábry, J.)
Juraj Pančík
Nový dynamický a interaktívny formát na tvorbu webových máp – vektorové dlaždice (škol.: Fábry, J.)
Kristína Reľovská
Návrh tyfloplánov pre bratislavské linky mestských elektrických železníc (škol.: Andrejka, M.)

2019

Pavol Baláž
Súvislosť geografických názvov s hradmi, zámkami a zrúcaninami (škol.: Pelech, V.)
Matej Čavojec
Mapovanie s podporou globálnych navigačných satelitných systémov (škol.: Mičietová, E.)
Andrej Fülöp
Využitie adresných bodov v tematickom GIS (škol.: Vališ, J.)
Miroslav Kosterec
Spracovanie záznamov DPZ z mikrovlnných a optických snímačov do podoby farebných RGB obrazov (škol.: Kožuch, M.)
Dávid Michal
Zobrazenie živých dát GNSS sledovania vo webovej mapovej aplikácii (škol.: Feciskanin, R.)
Adriána Pastierovičová
Vhodnosť algoritmov pre filtráciu šumu radarových snímok (škol.: Goga, T.)
Adam Rasuli
Webová mapová aplikácia znečistenia ovzdušia v Bratislavskom samosprávnom kraji (škol.: Fábry, J.)
Daniel Rentka
Zmeny krajiny vplyvom Oravskej priehrady (škol.: Vališ, J.)
Patrik Štaffen
Analýza tematického obsahu školských zemepisných atlasov (škol.: Benová, A.)
Monika Struháriková
Identifikácia druhov pozemkov v prostredí GIS (škol.: Vališ, J.)

2018

Lucia Belčáková
Zmeny krajinnej pokrývky vybranej časti územia Bratislava - Nové Mesto spracovaním starých máp so zameraním na vinohrady (škol.: Benová, A.)
Dávid Budinský
Zobrazenie modelov budov vo webových mapových aplikáciách (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Ferčík
Spracovanie radarových údajov projektu Copernicus (škol.: Goga, T.)
Marián Haluška
Geografický informačný systém environmentálneho zdravia: Modelovanie vybraných indikátorov okresu Liptovský Mikuláš (škol.: Mičietová, E.)
Matúš Ištoňa
Použitie dynamickej spojitej zmeny mapovej symboliky vo webovej mapovej aplikácii (škol.: Feciskanin, R.)
Jakub Krivý
Integrovaná geografická báza údajov pre GIS obce (škol.: Mičietová, E.)
Simona Maťašová
Proces suburbanizácie v zázemí Prešova z hľadiska analýzy zmien údajov katastra nehnuteľností (škol.: Vališ, J.)
Peter Mihálik
Automatické spracovanie obsahu starých máp v GIS (škol.: Kožuch, M.)
Vladimír Škerenčák
3D modelovanie objektov v GIS a ich vizualizácia (škol.: Kožuch, M.)
Adam Šolc
Monitorovanie suburbanizácie v zázemí Bratislavy na podklade satelitných údajov: prípadová štúdia v okrese Senec (škol.: Bobáľová, H.)
Katarína Švoňavová
Opúšťanie poľnohospodárskej krajiny vo vybranej časti Hriňovej použitím starých máp (škol.: Benová, A.)
Michaela Trebichavská
Hodnotenie množstva zelene v okolí budov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (škol.: Bobáľová, H.)

2017

Martin Andrejka
Vývoj znázorňovania rašelinísk na území Slovenska a návrh nových mapových znakov pre mapy strednej a malej mierky (škol.: Benová, A.)
Marek Frištyk
Porovnanie nástrojov na validáciu metaúdajov (škol.: Vališ, J.)
Dominik Kollár
Historické mosty a prievozy na rieke Váh (škol.: Kožuch, M.)
Vojtech Krázel
Interaktívna vizualizácia 3D modelov v prostredí webu (škol.: Feciskanin, R.)
Daniela Kreibiková
Identifikácia a analýza priestorových klastrov úmrtnosti (škol.: Harciníková, T.)
Angelika Kristófová
Automatizované mapovanie krajinnej pokrývky Bratislavy na podklade družicových snímok Sentinel-2A (škol.: Bobáľová, H.)
Veronika Magnová
Využitie anamorfózy pri kartografickej vizualizácii údajov o zdravotnom stave obyvateľstva (škol.: Harciníková, T.)
Kamila Martinková
Hodnotenie vývoja funkčných parametrov krajiny metódami diaľkového prieskumu Zeme (škol.: Bobáľová, H.)
Ivana Masicová
Využitie údajov katastra nehnuteľností v územnom rozhodnutí (škol.: Vališ, J.)
Miloš Minarovič
Geografický informačný systém splavnosti riek na Slovensku (škol.: Pelech, V.)
Filip Moravčík
Zmeny krajinnej pokrývky mestskej časti Bratislava – Devín na starých mapách (škol.: Benová, A.)
Adam Šupčík
Hodnotenie vybratých výškopisných podkladov pre veľkomierkové mapovanie (škol.: Kožuch, M.)
Kristína Szabóová
Podklady pre rozhodnutie obce o výrube stromov v prostredí GIS (škol.: Vališ, J.)

2016

Samuel Blanár
Hodnotenie používateľského vnímania ovládania webovej mapovej aplikácie (škol.: Feciskanin, R.)
Andrej Bruška
Interpolačné metódy pre modelovanie znečistenia pôd (škol.: Harciníková, T.)
Michal Čalkovský
Webová mapová aplikácia pre zobrazenie predikovaného počasia (škol.: Feciskanin, R.)
Michal Černý
Analýza majetkov v Senci na katastrálnych mapách z roku 1894 (škol.: Benová, A.)
Maroš Cserei
Vyhodnotenie a porovnanie kvality DEM Google Earth a DEM SRTM (škol.: Mičietová, E.)
Jozef Fábry
Webová mapová aplikácia pre zobrazenie znečistenia ovzdušia v okrese Prievidza (škol.: Vališ, J.)
Nikoleta Fojtíková
Dopravná dostupnosť zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji s využitím sieťových analýz v GIS'' (škol.: Harciníková, T.)
Martin Jančovič
Geografické názvoslovie starých máp, príkladová štúdia obce Senec (škol.: Kožuch, M.)
Marián Jančovič
Geografická báza údajov obce Rohožník (škol.: Mičietová, E.)
Veronika Kráľová
Zobrazovanie a dopytovanie geografických údajov prostredníctvom webových mapových klientov (škol.: Schmidt, T.)
Marko Kurtek
Martinský les pri Senci na starých mapách (škol.: Kožuch, M.)
Tatiana Kurucová
Zobrazovanie priestorových údajov prostredníctvom webových mapových aplikácii (škol.: Schmidt, T.)
Adam Lalák
Hodnotenie vplyvu emisií dopravy na ľudské zdravie v Bratislave v GIS (škol.: Pelech, V.)
Veronika Letková
Viditeľnosť hradov na zvolenom území v rámci SR (škol.: Pelech, V.)
Frederik Obžera
Možnosti spracovania údajov diaľkového prieskumu Zeme pomocou slobodných softvérových nástrojov (škol.: Bobáľová, H.)
Diana Pfefferová
Hodnotenie kvality digitálneho výškového modelu vybraného územia podľa ISO 19157 (škol.: Mičietová, E.)
Martin Piskla
Priestorová databáza ako súčasť geografických informačných systémov (škol.: Schmidt, T.)
Nikola Prokopová
Morfografia mapových znakov na mapách druhého vojenského mapovania (škol.: Benová, A.)
Tomáš Regina
Vizualizácia výškových modelov vo webovom prehliadači (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Šalkovič
Interpolačné metódy pre modelovanie znečistenia podzemných vôd (škol.: Harciníková, T.)
Petra Skýpalová
Stanovenie dane z pozemkov v prostredí GIS (škol.: Vališ, J.)
Daniel Sopko
Realizácia geografickej úlohy na úrovni priestorovej databázy (škol.: Schmidt, T.)
Gabriela Šuleková
Porovnanie vybraných mapových znakov od 3. vojenského mapovania (škol.: Benová, A.)
Zuzana Trebatická
Kartografické vyjadrovacie metódy na starých mapách so zdravotníckou tematikou (škol.: Benová, A.)
Martin Vallo
Lodné mlyny na západnom Slovensku (škol.: Kožuch, M.)
Simona Zacharová
Geografická báza údajov zdravotníckych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja (škol.: Mičietová, E.)
Michal Zima
Objektovo-orientovaná klasifikácia krajinnej pokrývky na podklade lidarových údajov (škol.: Bobáľová, H.)

2015

Jakub Avram
Environmentalne zdravie a vyznam klimatologickych a hydrologickych faktorov (škol.: Mičietová, E.)
Tomáš Goga
Hodnotenie zdravotného stavu lesných porastov na podklade leteckých multispektrálnych snímok (škol.: Bobáľová, H.)
Jaroslav Grič
Správa priestorových údajov nástrojmi ETL (škol.: Vališ, J.)
Tomáš Hruška
Porovnanie a syntéza dát z voľne dostupných výškových modelov (škol.: Feciskanin, R.)
Jakub Jurkovič
Generalizácia plošných tried objektov ZB GIS v prostredí ArcGIS (škol.: Kalivoda, M.)
Michal Karabín
Hodnotenie kvality DEM Google Earth na území SR (škol.: Mičietová, E.)
Michal Kostúr
Popis a funkcionalita priestorových databáz (škol.: Iring, M.)
Veronika Kovácsová
Metódy klasifikácie dát v kartografii a tvorba kartogramov v prostredí QGIS (škol.: Benová, A.)
Matej Kramár
Operačné možnosti vizualizácie environmentálnych a zdravotných indikátorov v Google Earth pro (škol.: Mičietová, E.)
Juraj Kurek
Tvorba a publikovanie metaúdajov o priestorových údajoch enviromentálneho zdravia v súlade s INSPIRE požiadavkami (škol.: Chudý, R.)
Martin Kútny
Esterházyovské majetky v Senci na katastrálnych mapách z roku 1894 (škol.: Benová, A.)
Bohuslav Mesároš
Spracovanie údajového modelu priestorovej databázy enviromentálneho zdravia pomocou UML (škol.: Chudý, R.)
Boris Michal
Webová mapová aplikácia virtuálny turistický sprievodca (škol.: Feciskanin, R.)
Maroš Michalov
Dostupnosť údajov o zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku a možnosti ich kartografickej vizualizácie (škol.: Harciníková, T.)
Gabriel Nagy
Možnosti zobrazovania priestorových údajov nad Google Maps API (škol.: Schmidt, T.)
Peter Piesecký
Identifikácia vhodných pristávacích plôch pre vynútené pristátie vetroňa (škol.: Kožuch, M.)
Veronika Štarková
Mapovanie zmien krajiny v obci Rohožník (škol.: Kožuch, M.)
Ondrej Važan
Využitie údajov ISKN v georeferencovaní údajov environmentálneho zdravia (škol.: Vališ, J.)
Andrea Wongreyová
Testovanie a porovnanie algoritmov na výpočet parciálnych derivácií z nepravidelných trojuholníkových sietí v pg3angles (škol.: Kalivoda, M.)
Jakub Zboran
Kartografická vizualizácia demografických dát za roky 2007 – 2009 (škol.: Benová, A.)
Michal Zeman
Zmeny vinohradníckej krajiny obce Senec (škol.: Kožuch, M.)

2014

Martin Babocký
Analýza ovládacích prvkov a funkcionality užívateľského rozhrania webových mapových portálov (škol.: Feciskanin, R.)
Ivana Benčuriková
Kartografické modelovanie georeliéfu – základné parametre (škol.: Kuťková, M.)
Mariana Bošanská
Výpočet kartografického pólu pre azimutálne zobrazenia (škol.: Moravčík, J.)
Lenka Brezinová
Zber, spracovanie a vizualizácia priestorových údajov o kvalite životného prostredia (škol.: Schmidt, T.)
Lucia Bruttovszká
Metodika spracovania archívnych leteckých meračských snímok pre hodnotenie zmien krajiny na modelovom území mestskej časti Bratislava - Petržalka (škol.: Kožuch, M.)
Gabriela Chlapečková
Hluková mapa v GIS (škol.: Harciníková, T.)
Alena Demeterová
Webový mapový klient pre vyhľadávanie cestného spojenia (škol.: Feciskanin, R.)
Erika Ďurinová
Analýza zmien krajinnej štruktúry vysokohorskej krajiny (škol.: Bobáľová, H.)
Filip Herda
Základná báza GIS ako súčasť informačných systémov obcí (škol.: Mičietová, E.)
Daniel Hudák
Lokalizácia a klasifikácia singulárnych bodov štruktúrnych polí georeliéfu na území Tribeč a Pohronský Inovec (škol.: Funková, B.)
Michal Jackovič
Objektovo-orientovaná klasifikácia s využitím lidarových údajov (škol.: Bobáľová, H.)
Radovan Kajaba
Interaktívna prezentácia informácií na webových mapách pomocou technológie UTFGrid (škol.: Feciskanin, R.)
Maroš Kašnik
Harmonizácia priestorových údajov digitálnych výškových modelov (škol.: Chudý, R.)
Michal Launer
Automatizácia spracovania priestorových údajov s využitím skriptovacieho jazyka Python (škol.: Iring, M.)
Michaela Miklóšová
Digitálna mapa areálu Mlynská Dolina (škol.: Vališ, J.)
Martin Muranský
Plošné zastúpenie morfometrických parametrov na území Tribeč a Pohronský Inovec (škol.: Funková, B.)
Juraj Murcko
Lokalizácia bicyklových staníc v Bratislave na základe analýz v GIS (škol.: Pelech, V.)
Adam Mydla
Analýza obsahu katalógu ZB GIS vo vzťahu k zákonu 3/2010 a INSPIRE (škol.: Vališ, J.)
Patrik Poláček
Farebnosť politických máp z hľadiska teorému štyroch farieb na príklade Európy (škol.: Benová, A.)
Adam Polák
Morfometrická analýza povodia a jej vzťah ku geologickému podkladu (škol.: Benová, A.)
Martin Pravda
Možnosti využitia GIS pri tvorbe rozvrhov (škol.: Moravčík, J.)
Michaela Šeďová
Aplikácia metodiky tvorby máp povodňového nebezpečia a povodňového rizika (škol.: Chudý, R.)
Dávid Srňanský
Porovnanie zmeny využitia zeme Senca zo starých máp z dvoch časových období (škol.: Benová, A.)
Dominika Šuleková
Kartografické aspekty starých máp obce Senec (škol.: Kožuch, M.)
Lukáš Žubrietovský
Hodnotenie a kartografická interpretácia presnosti digitálnych výškových modelov (škol.: Mičietová, E.)

2013

Peter Bebjak
Modelovanie náchylnosti na vznik lavín na základe vstupných údajov s rôznym rozlíšením (škol.: Bobáľová, H.)
Ivan Blaho
Webový mapový klient ako nástroj integrácie priestorových informácií (škol.: Feciskanin, R.)
Lucia Cabanová
Kvalita geografickej informácie v kontexte INSPIRE (škol.: Iring, M.)
Dominika Dunčková
Využitie údajov katastra nehnuteľností v tvorbe IS obce (škol.: Vališ, J.)
Monika Hadarová
Priestorové údaje vo webových aplikáciách (škol.: Straka, J.)
Jakub Horňák
Kartografická analýza Korabinského máp z Príručného atlasu Uhorského kráľovstva so zameraním na mapové znaky (škol.: Benová, A.)
Lukáš Jurena
Zmeny priestorovej diferenciácie procesov v krajinnej sfére pri návrhoch urbanistických štúdii (škol.: Schmidt, T.)
Marcel Kočíšek
Modelovanie vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej krajine (škol.: Bobáľová, H.)
Martin Králik
Topografické korekcie družicových snímok s využitím DTM (škol.: Bobáľová, H.)
Andrej Kroupa
Manipulácia a správa priestorových údajov (škol.: Vališ, J.)
Dávid Matula
Mapovanie zmien krajiny v mestskej časti Bratislava – Ružinov využitím archívnych leteckých meračských snímok (škol.: Kožuch, M.)
Robert Peschl
Sieťové analýzy, monitoring a hodnotenie dostupnosti záchranného systému do vybranej oblasti (škol.: Holáková, J.)
Jakub Piroháč
Kartografické vyjadrovacie prostriedky na mapách 3. vojenského mapovania (škol.: Benová, A.)
Radka Poláková
Vyhladavanie najefektivnejsej trasy v komunikacnych sietach s vyuzitim trasovacich algoritmov (škol.: Iring, M.)
Šimon Štassel
Webový mapový klient pre vyhľadávanie miesta (škol.: Feciskanin, R.)
Gregor Sýkora
Hodnotenie presnosti nepravidelných trojuholníkových sietí modelujúcich základné tvary georeliéfu (škol.: Feciskanin, R.)
Denis Vadík
Bratislava na najstaršej leteckej snímke z roku 1905. (škol.: Kožuch, M.)
Ján Vereš
Využitie údajov OpenStreetMap pri tvorbe interaktívnych webových aplikácii (škol.: Schmidt, T.)

2012

Dominik Abrahám
Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T (škol.: Petříček, G.)
Rastislav Balciar
Tvorba webového klienta pre prácu s Web Map Service a Web Feature Service (škol.: Feciskanin, R.)
Michal Beniak
Hodnotenie funkcionality vybraných softvérov z hľadiska možností tvorby a editácie vektorových vrstiev GIS (škol.: Bobáľová, H.)
Adriána Chovancová
Trasovanie s využitím frikčných povrchov (škol.: Straka, J.)
Júlia Jurištová
Hodnotenie odlesnenia s využitím regresie (škol.: Straka, J.)
Martin Kalivoda
Algoritmus automatizovanej tvorby trojuholníkovej siete a priameho výpočtu parciálnych derivácií 1. rádu (škol.: Krcho, J.)
Tomáš Krajč
Analýza a modelovanie zmien vysokohorskej krajiny v oblasti Chopok-Jasná (škol.: Bobáľová, H.)
Veronika Madleňáková
Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím GIS (škol.: Kuťková, M.)
Peter Matfiak
Návrh vhodnej lokality pre výstavbu futbalového štadiónu v Bratislave (škol.: Petříček, G.)
Martin Miškóci
zhodnotenie viditeľnosti s použitím digitálneho modelu reliéfu (škol.: Kuťková, M.)
Ján Páleš
Globálny navigačný satelitný systém (GNSS) – efektívny nástroj zberu priestorových údajov o krajine (škol.: Iring, M.)
Martin Panák
Využitie nástrojov pre rádiometrickú úpravu digitálneho obrazu DPZ (škol.: Kožuch, M.)

2011

Miloslav Biesik
Pridávanie bodov do OpenStreetMap cez webové rozhranie (škol.: Páleník, M.)
Tatiana Harciníková
Analýza dopravnej dostupnosti diaľničných ťahov na území mesta Bratislavy v budúcnosti (škol.: Straka, J.)
Ján Lupták
Možnosti kartografickej symboliky definovanej podľa špecifikácií Styled Layer Descriptor a Symbology Encoding (škol.: Feciskanin, R.)
Martin Mahrík
Komplexné modelovanie povrchov v prostredí GIS GRASS (škol.: Petříček, G.)
Dávid Murín
Publikovanie geografických informácií pomocou open source nástrojov (škol.: Petříček, G.)
Michal Páleník
Spracovanie obrazového záznamu DPZ ako vrstvy GIS (škol.: Kožuch, M.)
Vladimír Pelech
Výpočet kartografického pólu pre valcové zobrazenia (škol.: Moravčík, J.)
Marcel Récky
Modelovanie dynamiky oslnenia reliéfu vo vybraných technologických prostrediach a ich vzájomné porovnanie (škol.: Kuťková, M.)
Tomáš Vojtěch
Online vizualizácia územného plánu (škol.: Páleník, M.)

2010

Miroslav Čermák
Modelovanie a vizualizácia georeliéfu pomocou vybraných softvérov (škol.: Benová, A.)
Roman Dorič
Vizualizácia geografickej informácie s využitím štandardu SVG (škol.: Balážovič, Ľ.)
Michal Janko
Interaktívna a dynamická vizualizácia prvkov krajiny (škol.: Moravčík, J.)
Boris Ješko
Mapovanie vysokohorskej krajiny z archívnych leteckých meračských snímok (škol.: Kožuch, M.)
Veronika Mészárosová
Mobilné mapovanie geometrie geografických objektov (škol.: Mičietová, E.)
Juraj Pacík
Transformácie a konverzie geometrie geografických objektov v GIS (škol.: Mičietová, E.)
Tomáš Štefanička
Geografická báza údajov a Open Source GIS (škol.: Mičietová, E.)
Marcel Zemko
Modelovanie georeliéfu pomocou nepravidelných trojuholníkových sietí (škol.: Feciskanin, R.)

2009

Barbora Funková
Modelovanie georeliéfu pomocou nepravidelných trojuholníkových sietí (škol.: Feciskanin, R.)
Michal Lajčák
Nástroje distribúcie a integrácie geografických informácií (škol.: Mičietová, E.)
Andrej Morávek
Animácia oslnenia georeliéfu v prostredí internetu (škol.: Feciskanin, R.)
Tomáš Schmidt
Analýza a počítačová kartografická vizualizácia geometrických foriem georeliéfu v 2D a 3D priestore (škol.: Benová, A.)
Jana Vargová
Spracovanie leteckých meračských snímok do podoby digitálnych fotoplánov a digitálnych ortofotomáp (škol.: Kožuch, M.)

2008

Radoslav Chudý
Mobilný GIS – mapovanie polohy a témy (škol.: Mičietová, E.)
Samuel Čief
Využitie SVG pri kartografických animáciách (škol.: Boroš, R.)
Martin Iring
Použitie výškových fotogrametrických údajov pri modelovaní reliéfu (škol.: Feciskanin, R.)
Lenka Šošovičková
Hodnotenie náchylnosti na vznik lavín s využitím údajov digitálnej fotogrametrie (škol.: Bobáľová, H.)

2007

Vladimír Honec
Mapovanie líniových prvkov krajiny z digitálneho fotoplánu (škol.: Čerňanský, J.)
Tomáš Kolaja
Aplikácia vybraných sieťových analýz GIS na železničnej sieti SR (škol.: Boroš, R.)
Mária Kuťková
Návrh optimalizovaného zobrazenia pre Slovensko v porovnaní s Křovákovým zobrazením (škol.: Krcho, J.)
Kamil Ondriš
Vizualizácia tematických vrstiev krajinnej pokrývky s využitím digitálneho terénneho modelu (škol.: Bobáľová, H.)
Ján Šiser
Tvorba webovej aplikácie pre interaktívnu tvorbu a vizualizáciu geografických informačných zdrojov (škol.: Balážovič, Ľ.)
Juraj Straka
Rastrová reprezentácia digitálnych súborov, význam v kartografii a geoinformatike (škol.: Kožuch, M.)
Marián Vittek
Geografický projekt GIS : Digitálna základná mapa ZBGIS (škol.: Mičietová, E.)

2006

Michal Hronský
Údajový model ZB GIS a geografická báza údajov (škol.: Mičietová, E.)
Peter Lux
Mapovanie krajinnej pokrývky využitím údajov družice LANDSAT (škol.: Čerňanský, J.)
Monika Mišková
Aplikácia nástrojov pre tvorbu digitálnej ortofotomapy (škol.: Kožuch, M.)
Jakub Naňo
Aplikácia sieťových analýz GIS (škol.: Boroš, R.)
Peter Potisk
Transformácie súradníc v geografických informačných systémoch (škol.: Moravčík, J.)
Matej Rázus
Kartografická reprezentácia (2D,03D) údajov digitálnej fotogrametrie (škol.: Kožuch, M.)
Jana Ryšavá
Geografická báza údajov KDMR (škol.: Mičietová, E.)

2005

Lucia Ďurisová
Rádiometrické vyrovnanie mozaikovaných ortofotosnímok pre vyhotovenie opticky prijateľného obrazu (škol.: Kožuch, M.)
Michal Kubala
Geografická báza údajov GIS (škol.: Mičietová, E.)
Eva Mladá
Klasifikácia digitálneho obrazu družice SPOT (škol.: Kožuch, M.)
Soňa Revická
Analytické riešenie orientácie snímok (škol.: Čerňanský, J.)
Roman Varinský
Interpretácia a vizualizácia geografických informácií v GIS (škol.: Mičietová, E.)

2004

Diana Bajtalová
(škol.: Mičietová, E.)
Milan Černý
(škol.: Krcho, J.)
Lenka Chalupčíková
(škol.: Čerňanský, J.)
Veronika Harmadyová
(škol.: Mičietová, E.)
Peter Haviar
(škol.: Krcho, J.)
Stanislav Hronček
(škol.: Krcho, J.)
Ondřej Martínek
(škol.: Mičietová, E.)
Robert Pavlík
(škol.: Čerňanský, J.)

2003

Roman Bačkor
(škol.: Čerňanský, J.)
Richard Feciskanin
(škol.: Krcho, J.)
Jaroslav Križan
(škol.: Mičietová, E.)

2002

Ondrej Čulen
(škol.: Mičietová, E.)
Ľubica Hamlíková
(škol.: Čerňanský, J.)
Peter Kvito
(škol.: Krcho, J.)
Ľuboslav Michalík
(škol.: Mičietová, E.)
Katarína Regásová
(škol.: Čerňanský, J.)
Ildikó Szöcsová
(škol.: Čerňanský, J.)

2001

Miloslav Ďurica
(škol.: Čerňanský, J.)
Ján Janoška
(škol.: Čerňanský, J.)
Vladimír Kaňuk
(škol.: Mičietová, E.)
Lenka Meňkyová
(škol.: Krcho, J.)
Martina Rolincová
(škol.: Krcho, J.)
Peter Šimonovič
(škol.: Mičietová, E.)