Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Bakalársky študijný program Geografia, kartografia a geoinformatika

Profil absolventa

Absolventi študijného programu Geografia, kartografia a geoinformatika dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry. Identifikujú parciálne javy v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav so zameraním na geografiu SR.

Absolventi ovládajú metodiku kartografického modelovania geografickej informácie. Vedia navrhovať, používať a vyhodnotiť vlastnosti kartografických zobrazení v geografických aplikáciách. Vedia kartograficky modelovať rôzne geografické témy a majú praktické zručnosti pri tvorbe tematických máp geografických entít krajiny.

Absolventi majú vedomosti a praktické zručnosti v používaní geografických informačných systémov, pričom ovládajú digitálne metódy zberu geografickej informácie, digitálne metódy jej integrácie v geografickej báze údajov, digitálne metódy modelovania priestorových vzťahov, generovanie pridanej hodnoty integrovanej geografickej informácie a tvorbu poznatkov pre rozhodovanie a digitálne metódy distribúcie geografickej informácie vo forme geografických informačných a mapových služieb.

Absolventi majú praktické zručnosti v používaní geografických informačných služieb v prostredí internetu a ovládajú nástroje univerzálnej geografickej komunikácie v prostredí priestorových informačných infraštruktúr. Absolventi majú praktické zručnosti vyvíjať základné geografické webové aplikácie.

Informácie o obsahu študijného programu

Bakalársky študijný program Geografia, kartografia a geoinformatika: Zoznam predmetov, študijný program a informačné listy. (platné od akad. roku 2015/2016)

Informácie o prijímacom konaní

Aktuálne informácie o prijímacom konaní môžete nájsť na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Témy záverečných prác

Zoznam aktuálnych tém záverečných prác v akad. roku 2019/2020.

Magisterský študijný program Fyzická geografia a geoinformatika

Profil absolventa

Absolventi študijného programu fyzickej geografie a geoinformatiky dokážu samostatne analyzovať a komplexne spracovávať súbory dát o prírodnej krajine (jej jednotlivých zložkách i komplexoch), a to ako vo verbálnej rovine tak i kartograficky s využitím moderných geoinformačných metód. Sú schopní napĺňať a spravovať priestorové databázy vo vybraných geoinformačných prostrediach. Prácou na diplomovej téme získava absolvent základné zručnosti v oblasti vedeckého prístupu k spracovaniu informácií vo forme odborného a vedeckého textu. Je schopný sa podieľať na zostavovaní odborných projektov, ich tímovom riešení a účinnej prezentácii získaných výsledkov. Ovládajú základné metódy štatistického spracovania údajov a modelovania najmä v oblasti fyzickej geografie a geoekológie.

V závislosti od zamerania v rámci povinne voliteľných blokov prehlbuje svoje poznatky a kompetencie v geografickej kartografii a geografických informačných systémoch (GIS) – ovláda teoretické princípy a metódy kartografických zobrazení a ich deformačných parametrov, kartografického modelovania, kartografickej interpretácie a reprezentácie, princípy a metódy klasifikácie obrazu a interpretácie vybraných javov z údajov diaľkového prieskumu Zeme a metódy digitálnej fotogrametrie, princípy a metódy tvorby jednotného lokalizačného systému komplexnej údajovej základne GIS, princípy a metódy tvorby údajového modelu o geografickej sfére, metódy transformácie údajového modelu do modelu geografickej databázy, princípy topológie a metódy tvorby topologickej štruktúry geografických objektov, princípy analytických a dopytovacích metód geografickej bázy údajov, či princípy a metódy odvodenia nových informácií v GIS.

Môže tiež rozvinúť schopnosť koordinovať v rámci širokospektrálnych tímov zaoberajúcich sa komplexnými problémami (územné a krajinné plánovanie, regionálny rozvoj, stratégie trvalo udržateľného rozvoja a pod.) problematiku hodnotenia prírodnej krajiny, pričom jeho komparatívnou výhodou je ovládanie základov terénneho výskumu a mapovania zložiek prírodnej krajiny (georeliéfu, litosféry, pôd, krajinnej pokrývky), ako aj komplexných geosystémov.

Absolventi študijného programu nájdu široké uplatnenie všade tam, kde sa komplexne posudzujú vlastnosti krajiny, utvárajú a spravujú databázy GIS a robia rozhodnutia o správaní sa človeka v krajine. Konkrétne ide o pozície vo verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí), v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.), ale má dobré základy aj pre kariéru v akademickej sfére (je pripravený pre nadväzné doktorandské štúdium v celom spektre geografických a environmentálnych odborov). Absolvent je dobre pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu, nielen so špecialistami v jednotlivých geovedných disciplínach, ale aj inými odborníkmi v priestorovom a regionálnom plánovaní, ochrane a využívaní krajiny a pod.). Široký prírodovedný základ obohatený o socioekonomický a environmentálny rozmer a komplexný syntetizujúci prístup založený na geoinformačných technológiách dávajú absolventovi všeobecne vysokú mieru adaptability, čo sú predpoklady pre jeho uplatnenie i v ďalších činnostiach a pružnú reakciu na meniacom sa trhu práce.

Informácie o obsahu študijného programu

Magisterský študijný program Fyzická geografia a geoinformatika: Zoznam predmetov, študijný program a informačné listy. (platné od akad. roku 2015/2016)

Informácie o prijímacom konaní

Aktuálne informácie o prijímacom konaní môžete nájsť na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

Témy záverečných prác

Zoznam aktuálnych tém záverečných prác so začiatkom v akad. roku 2018/2019.

Doktorandský študijný program Fyzická geografia a geoekológia

Predmet Geomatika krajiny

Cieľom predmetu je osvojenie nových koncepcií a metód zberu, integrácie, modelovania, kartografickej interpretácie a kartografickej reprezentácie priestorových a geografických informácií o krajine. Predmet prezentuje najnovšie trendy mapovania a modelovania krajiny v čiastkových odboroch geodézia, kartografia, diaľkový prieskum Zeme, digitálna fotogrametria, geografická informačná veda, GNSS (global navigation satellite system) a geofyzika.

Témy dizertačných prác