katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GPS – Globálne polohové systémy

Zadanie z predmetu:


1. Technologické predpoklady : smartfon (SMF).
Zistite, akú polohovú chybu garantujú asistované GNSS mobilného providera. Ak nezistíte uvádzajte 10-15 m. Identifikujte operačný systém SMF aj verziu.

2. Vyhľadajte free mobilnú aplikáciu (FMA) pre zber údajov GNSS - formáty NMEA, GPX, TXT, XML pre platformu Vášho operačného systému SMF. Nainštalujte nástroj na SMF.

3. Identifikujte 30 bodov na vrstve ZBGIS, ktoré budete mapovať pomocou FMA. Odčítajte súradnice S-JTSK bodov s presnosťou na metre a uložte hodnoty súradníc do tabuľky – výber z areálu max 500 x 500 m.

4. Naplánujte merania – dva termíny s odlišným PDOP. Plánovačom v mobile alebo iným.

5. Vykonajte dve merania na rovnakých 30 bodoch pre odlišné PDOP.

6. Stiahnite merania z SMF a uložte ich do tabuľky.

7. Pomocou transformačnej služby na geoportáli priraďte meraniam 1 a 2 S-JTSK súradnice a zapíšte do tabuľky.

8. Vypočítajte polohovú chybu pre meranie 1 a meranie 2 ku každému bodu.

9. Vyhodnoťte polohovú chybu merania 1 a merania 2 pomocou týchto ukazovateľov RMSE, intervalový odhad pre úroveň spoľahlivosti 95 percent pre každé meranie, testovanie hypotéz pre Ho =10 m , Ho je väčšie ako 15 m, Ho je menšie ako 10 m pre alfa =0.05

10. Zobrazte mapované body - meranie 1 a meranie 2 na Google Earth.