Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Historické mapy ako zdroj informácií o krajine

Historické mapy ako zdroj informácií o krajine

Cieľ

Osvojiť si význam štúdia starých (historických) máp a atlasov pre súčasnosť ako zdroja informácií o zmenách priestorovej organizácie krajiny. Sledovať vývoj a priestorové zmeny krajiny (resp. vybraných krajinných prvkov), spolu s ich významom pre rôzne vedné odbory. Dôraz je taktiež kladený na vývoj mapových znakov a metódy kartografického vyjadrovania (spolu s hodnotením máp). Riešenie problematiky vojenských mapovaní Habsburskej monarchie.

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné odovzdať všetky zadania a absolvovať test v skúškovom období.

Kontakt (vyučujúci)

Alexandra Benová
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-21
e-mail: alexandra.benova@uniba.sk