katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Harmonizácia údajových modelov geografických informácií: metódy a nástroje

Zadanie z predmetu

Zadanie