katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Kartografické zobrazenia v geodetických aplikáciách

Témy

 1. Geoid, referenčný elipsoid a ich vzťah; elipsoidy - ich parametre, najpoužívanejšie referenčné elipsoidy
 2. Šírky na elipsoide definície a vzťahy
 3. Krivosti na elipsoide, poludníkový oblúk, ortodróma a loxodróma
 4. Spôsoby zobrazenia elipsoidu na guľu
 5. Křovákovo dvojité konformné kužeľové zobrazenie
 6. Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
 7. Gaussovo zobrazenie a súradnicové systémy 1942, UTM
 8. Nepravé zobrazenia
 9. Transformácie: rovinné, priestorové (3-prvková, 7-prvková, Molodenského, ..)

Zadanie

 1. prepočítajte geografické súradnice bodu na Besselovom elipsoide (základný poludník Greenwich) do roviny mapy použitím Křovákovho zobrazenia
 2. vypočítajte hodnoty dĺžkového skreslenia v danom bode