Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Kartografické zobrazenia v geodetických aplikáciách

Témy

  1. Geoid, referenčný elipsoid a ich vzťah; elipsoidy - ich parametre, najpoužívanejšie referenčné elipsoidy; krivosti na elipsoide, poludníkový oblúk, ortodróma a loxodróma
  2. Šírky na elipsoide definície a vzťahy; Spôsoby zobrazenia elipsoidu na guľu
  3. Křovákovo dvojité konformné kužeľové zobrazenie, Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
  4. Gaussovo zobrazenie a súradnicové systémy 1942, UTM; Transformácie: rovinné, priestorové (3-prvková, 7-prvková, Molodenského, ..)

Zadanie

  1. prepočítajte geografické súradnice bodu na Besselovom elipsoide (základný poludník Greenwich) do roviny mapy použitím Křovákovho zobrazenia
  2. vypočítajte hodnoty dĺžkového skreslenia v danom bode