katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Modelovanie DTM v GIS

Základné informácie o predmete

Ciele

 1. Získať praktické zručnosti v prostredí GRASS 7.4 a Surfer 9
 2. Vytvorenie DTM pomocou modelovacích funkcií
 3. Vyhodnotenie kvality DTM

Čas a miesto výučby

Prednášky/cvičenia: streda 13:10 - 14:50 v miestnosti G-16

Použitý softvér

 • GRASS 7.4
 • Surfer 9
 • Microsoft Office
 • OpenOffice

Názov a tézy cvičeniaPrezentácia k cvičeniamÚdaje k cvičeniam
Cvičenie 1: Oboznámenie sa s problematikou predmetu - 26.9.2018
tézy cvičenia:
 • uvedenie študentov do problematiky predmetu
 • zadefinovanie cieľa práce
 • určenie podmienok pre ukončenie predmetu
Cvičenie 2: Import a zobrazenie ASCII súboru - 3.10.2018prezentáciaúdaje
tézy cvičenia:
 • základná charakteristika užívateľského rozhrania GIS GRASS
 • nastavenie projektu
 • importovanie ASCII súboru
Cvičenie 3: Modelovacie funkcie - 10.10.2018prezentácia
tézy cvičenia:
 • Charakterizovanie súradnicového systému S-JTSK
 • Stručný prehľad interpolačných metód
 • Oboznámenie sa s modulom v.surf.rst
 • Charakterizovanie masky
 • Prvé výstupy z modelovacej funkcie v.surf.rst
Cvičenie 4: Hodnotenie kvality výsledného DMR - 17.10.2018prezentácia
tézy cvičenia:
 • cross-validation
 • výstupy z modulu v.surf.rst
 • Porovnanie hodnôt odchýlok z RMSE a CV
 • Proces segmentácie
 • Tvorba izočiar r.contour
Cvičenie 5: 3D view a reklasifikovanie - 24.10.2018prezentáciaúdaje
tézy cvičenia:
 • tvorba a reklasifikácia sklonov a orientácií
 • charakteristika 3D view
 • zobrazenie údajov pomocou 3D view
Cvičenie 6: Modelovanie DMR a vyhodnotenie kvality v prostredí Surfer 9 – 14.11.2018prezentáciaúdaje
tézy cvičenia:
 • Výhody a nevýhody opisnej a priestorovej štatistiky údajov
 • Vizualizácia DVBP
 • Analýza vnútornej priestorovej štruktúry vstupného DVBP
 • Rozdiely medzi experimentálnym a modelovým variogramom
 • Výber vhodnej aproximačnej funkcie
 • Úprava a optimalizácia hodnôt interpolačných váh
 • Detekcia prítomnosti anizotropie v údajoch
 • Úprava a optimalizácia hodnôt anizotropických vlastností variogramového modelu
 • Tvorba DMR v závislosti na zadaných parametroch
 • Získanie súboru odchýlok
 • Vyhodnotenie kvality DMR pomocou RMSE a intervalov spoľahlivosti priemeru
 • Export DMR do textového súboru
Cvičenie 7: Celkové formy georeliéfu a tvorba spádových kriviek - 21.11.2018prezentácia
tézy cvičenia:
 • Definovanie, tvorba a reklasifikovanie (Map Calculator) krivostí v moduly v.surf.rst
 • vynásobenie hodnôt buniek oboch krivostí v MapCalculator-e
 • Zobrazenie celkových foriem georeliéfu a reklasifikovanie jednotlivých hodnôt
 • Vyplnenie depresií v moduly r.fill.dir
 • Charakteristika jednotlivých parametrov v moduly r.flow a generovanie spádových kriviek
Cvičenie 8: GRASS - 1. a 2. parciálne derivácie a hľadanie lokálnych extrémov - 5.12.2018prezentácia
tézy cvičenia:
 • vytvorenie 1. a 2. parciálnych derivácií v moduly v.surf.rst
 • vytvorenie vektorovej vrstvy nulovej hodnoty 1. derivácie fx a fy
 • určenie extrémov(lokálne minimum/maximum) a inflexných bodov
Cvičenie 9: Opakovanie učiva - 12.12.2018prezentáciaúdaje
tézy cvičenia:
 • Otázky a odpovede
 • Zadanie úlohy na skúšku

Ako nainštalovať GRASS pomocou inštalátora OSGeo4W

Inštalácia verzie GRASS 7.2.2.

Hodnotenie

Na úspešné ukončenie predmetu je potrebná aktívna účasť na cvičeniach a prezentovanie dosiahnutých výsledkov


Vstupné údaje

Riešenie semestrálnej práce v Grasse, doplnené o Surfer

Ku všetkým výstupom treba doplniť pracovný postup (ako ste sa k tomu dopracovali) a každý odporezentovaný výstup musí
obsahovať mierku (buď numerickú alebo grafickú) a vysvetlivky.


Odporúčané pracovné prostredia: Grass 7.4 a Surfer 9

Termíny na skúšku

 • Dátum, hodina a miestnosť 1. termínu
 • Dátum, hodina a miestnosť 2. termínu
 • Dátum, hodina a miestnosť 3. termínu

Doplňujúce informačné zdroje

http://www.root.cz/serialy/geograficky-informacny-system-grass/ - Seriál GIS GRASS
https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/index.html - manuál ku GRASS 7.0.5
https://grass.osgeo.org/download/software/ms-windows/#osgeo4w - inštalačný súbor GRASS 7.x pre OS Windows
IDRISI Andes Manual - geoštatistika v IDRISI Andes teoreticky (strany 281 - 286)
IDRISI Andes Tutorial - geoštatistika v IDRISI Andes prakticky (strany 168 - 183)
Variogram overview - prehľad základných typov variogramových modelov
Surfer User's Guide - užívateľská príručka Surfer 8.0 (kapitola 5)
Variogram Tutorial - geoštatistika v Surfer 8.0 prakticky
Point & Block Kriging - doplňujúci materiál k problematike krigingu (strana 120)

VyučujúciKontaktMiestnosť
doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.eva.micietova@fns.uniba.skG-437
Mgr. Vladimír Pelechpelech2@uniba.skG-23