Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GIS 4 – Mapové informačné služby

Obsah

 1. Mapové služby - prehľad
 2. Komunikácia klient – server
 3. Typy mapových služieb
 4. Web Map Service
 5. Symbolika SLD & SE
 6. Web Feature service
 7. Formát GML
 8. Web Coverage Service
 9. Web Processing Service
 10. Ostatné služby
 11. Implementácie mapových služieb

filter

SLD

getFeature

insert

update

update2

coverage

execute

Skúška

formulár