Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GIS 5 - Mobilný GIS

Cieľ predmetu - mobilné mapovanie v okolí Prif UK v Bratislave využitím technológie GNSS a digitálnej fotogrametrie

Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné odovzdať (každý študent samostatne):

1. Prezentačný dokument v nasledovnej štruktúre:

  1. Špecifikácia témy merania a použitých mobilných prostriedkov (GNSS a Trimble MX9)
  2. Vytvorenie prázdneho údajového modelu v Pathfinder Office podľa KTO ZB GIS 2017.8
  3. Podrobný popis objektov a ich atribútov podľa KTO ZB GIS 2017.8
  4. Export vytvoreného údajového modelu do zariadenia Trimble GEO 7X
  5. Metodiku mapovania pomocou Trimble GEO 7X
  6. Transformácia meraných súradníc do S-JTSK
  7. Metodiku mapovania pomocou PanoramaStudia na základe poskytnutého údajového modelu
  8. Vytvorenie mapových výstupov z oboch mobilných zariadení
  9. Určenie presnosti merania oboch mobilných zariadení

2. Prázny údajový model z prostredia Pathfinder Office vytvorený podľa KTO ZB GIS 2017.8

3. Údajový model naplnený z meraní pomocou GNSS

4. Vektorovú vrstvu zameraných objektov v súradnicovom systéme S-JTSK

5. Mapový výstup mapovaných objektov pomocou mobilného GNSS

6. Výpočet RMSE z GNSS merania na geodetických bodoch a ďalších podrobných bodoch

7. Údajový model naplnený z meraní pomocou PanoramaStudio

8. Vektorovú vrstvu mapovaných objektov pomocou aplikácie PanoramaStudio

9. Výpočet RMSE merania z PanoramaStudio na geodetických bodoch a ďalších podrobných bodoch


Data postprocessing

manuál SK-POS a spracovanie merania

virtuálna objednávka


Meranie s Juno 16.2.2016

Meranie s Juno marec 2016