katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GIS 5 - Mobilný GIS

Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné odovzdať samostatne spracované:

1. Prezentačný dokument v nasledovnej štruktúre:

  1. Téma merania
  2. Vytvorenie prázdneho údajového modelu v GPS Pathfinder Office podľa KTO ZB GIS 2013.4
  3. Podrobný popis objektov a ich atribútov podľa KTO ZB GIS 2013.4
  4. Export vytvoreného údajového modelu do GPS zariadenia
  5. Metodiku merania v teréne pomocou GPS zariadenia s vytvoreným údajovým modelom
  6. Vytvorenie virtuálnej objednávky na korekcie meraných súradníc z portálu SKPOS GNSS (poloha virtuálnej referenčnej stanice a čas merania)
  7. Diferenciálne korekcie meraných dát v prostredí GPS Pathfinder Office
  8. Transformácia súradníc do S-JTSK
  9. Vytvorenie mapového výstupu
  10. Určenie presnosti merania metódou mobilného GPS

2. Prázny údajový model z prostredia GPS Pathfinder Office vytvorený podľa KTO ZB GIS 2013.4

3. Údajový model naplnený meranými dátami z terénu

4. Súbor virtuálnej objednávky na korekcie meraných súradníc z portálu SKPOS GNSS

5. Súbor po vykonaní diferenciálnych korekcii signálu GPS v prostredí GPS Pathfinder Office

6. Vektorovú vrstvu zameraných objektov v súradnicovom systéme S-JTSK

7. Mapový výstup meraných objektov pomocou mobilného GPS prístroja

8. Výpočet RMSE merania na geodetických bodoch a ďalších podrobných bodoch zameraných elektronickou tachymetriou


Data postprocessing

manuál SK-POS a spracovanie merania

virtuálna objednávka


Meranie s Juno 16.2.2016

Meranie s Juno marec 2016