Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy zberu priestorových informácií o krajine

Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné odovzdať za skupinu:

  1. XLS dokumenty s meranými a vypočítanými priestorovými súradnicami tachymetrických bodov z optického a elektronického merania
  2. líniové a areálové objekty pospájané do *.shp
  3. skonštruované izočiarové pole výšok s vhodným intervalom vstevníc (rozlišovať základné a zosilnené) vo formáte *.shp
  4. spracovaný tachymetrický plán ako tlačový výstup a projekt QGIS (doplniť stanovisko merania, orientačný bod, popisy, bodové znaky)