Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM

Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM

Základné informácie

Cieľ

Osvojiť si techniky práce s digitálnym terénnym modelom v prostredí GRASS GIS a jeho využitie pri riešení praktických úloh (viditeľnosť, zatienenie, hľadanie územia s požadovanými parametrami)

Softvér

Literatúra & zaujímavé projekty

 • Mitášová, Neteler: GRASS GIS Open Source GIS Approach
 • Ako nainštalovať GRASS pomocou inštalátora OSGeo4W Inštalácia verzie GRASS 7.8.5.
 • Školenie GRASS GIS pre začiatočníkov v češtine Link

Náplň jednotlivých seminárov

Por.č.DátumNáplň cvičeniaŠtudijné materiályÚdaje na cvičenie
0.22.9.Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry)
1.29.9.
 • OBSAH predmetu, podmienky absolvovania predmetu.
 • ÚVOD – inštalácia technologického prostredia GRASS, Qgis.
 • Opakovanie: GRASS úvod (základné pojmy, štruktúra, spôsob práce, grafické rozhranie), QGIS úvod.
 • DÚ: Realizovať inštaláciu Grass a Qgis na svojom notebooku.
 • prezentácia-
  2.6.10. a 13.10.
 • Voľne dostupné údaje pre DTM a LandUse (LU), ich kvalita, priestorová organizácia, polohová lokalizácia. Zdroje.
 • Import údajov do GRASS tvorba DTM metódou RST, základné morfometrické parametre, práca s vrstvami GRASSu, reklasifikácia. Ukážka postupu na vzorových dátach. Tvorba mapových kompozícií – raster + vektor, ortografické .... + WMS v Qgis.
 • prezentáciaData
  3.20.10. a 27.10.
 • Charakteristiky časovej a uhlovej dynamiky oslnenia reliéfu – vysvetlenie pojmov a jednotiek.
 • Výpočet uhla sklonu v smere spádovej krivky v GRASS – ukážka na vzorových dátach. Výpočet celkového príkonu priameho slnečného žiarenia na jednotku plochy bez ohľadu / s ohľadom na zatienenie/ vlastnosti atmosféry v GRASS – ukážka postupu na vzorových dátach.
 • DÚ 2: Výpočet uhla oslnenia a intenzity oslnenia na vlastných údajoch pre zvolený časový okamžik a časový interval. Tvorba mapových kompozícií.
 • prezentácia-
  4.3.11. a 10.11.
 • Charakteristiky doplnkových hydrologických parametrov – vysvetlenie pojmov, jednotiek a interpretácia výsledkov.
 • Zhladenie terénu – eliminácia lokálnych depresií – ukážka postupu na vzorových dátach. Výpočet dĺžky spádovej krivky - ukážka postupu na vzorových dátach. Výpočet hustoty spádových kriviek - ukážka postupu na vzorových dátach.
 • DÚ 3: Realizácia výpočtov doplnkových hydrologických parametrov na vlastných údajoch, Tvorba mapových kompozícií.
 • prezentáciaData
  5.24.11. a 1.12.
 • Charakteristiky viditeľnosti a príspevkových plôch (viewshed a watershed) vysvetlenie pojmov, jednotiek a interpretácia výsledkov.
 • Výpočet viditeľnosti - ukážka postupu na vzorových dátach. Výpočet príspevkových plôch - ukážka postupu na vzorových dátach.
 • DÚ 4: Výpočet viditeľnosti a príspevkových plôch na vlastných údajoch, tvorba mapových kompozícií.
 • prezentácia-
  6.8.12.
 • Modelovanie zaplavenia územia – vysvetlenie pojmov, jednotiek a interpretácia výsledkov.
 • Tvorba priehradného múru – ukážka postupu na vzorových dátach. Výpočet zaplavenia – ukážka postupu na vzorových dátach
 • prezentácia-
  7.15.12.
 • Použitie r.slope.aspect a r.profile.
 • prezentácia-

  Zadanie

 • Zadanie v pdf súbore
 • Dáta
 • Hodnotenie

  Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebná aktívna účasť na cvičeniach (najviac dve absencie), prezentácia dosiahnutých výsledkov na konci semestra a odovzdanie výstupov na archiváciu.

  Kontakt (vyučujúci)

  Vladimír Pelech (cvičenia)
  Katedra kartografie,
  geoinformatiky a DPZ,
  miestnosť G-23
  e-mail: pelech2@uniba.sk

  Stránka predmetu: http://gis.fns.uniba.sk/vyuka/Priestorove_analyzy_v_GIS_s_vyuzitim_DTM/