Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

PRO 2 Programovanie geoweb aplikácií 2

Zadanie 2023

Vytvorte mapovú aplikáciu. Mapa má zobrazovať dve podkladové vrstvy tvorené mapovými dlaždicami (napr. OSM, Stamen) a jednu vektorovú vrsvu nad nimi. Pod mapou je zoznam vrstiev, pri každej vrstve je posuvník, pomocou ktorého sa mení priehľadnosť vrstvy. Vektorová vrstva obsahuje pri načítaní jeden prvok - pevne určený bod. Aplikácia má umožňovať do vektorovej vrstvy pridávať (kresliť) body. Po pridaní bodu sa vypíše jeho vzdialenosť (skutočná na guli) od iniciálneho bodu.

Obsah

 1. Štruktúra webovej mapovej aplikácie
 2. Objektovo orientované programovanie v javascripte
 3. Knižnica OpenLayers
 4. Štruktúra knižnice, API dokumentácia
 5. Základné objekty OpenLayers
 6. Ovládacie prvky
 7. Rastrové vrstvy
 8. Vektorové vrstvy
 9. Ovládanie udalostí
 10. Prispôsobenie aplikácie
 11. Produkčný režim