Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

PRO 2 Programovanie geoweb aplikácií 2

Zadanie 2021

Vytvorte mapovú aplikáciu. Mapa má zobrazovať dve podkladové vrstvy tvorené mapovými dlaždicami (napr. OSM, Stamen) a jednu vektorovú vrsvu nad nimi. Ovládacie tlačidlo pod mapou mení vzájomné poradie podkladových vrstiev. Vektorová vrstva obsahuje pri načítaní jeden prvok - pevne určený bod. Aplikácia má umožňovať do vektorovej vrstvy pridávať (kresliť) body. Po pridaní bodu sa pod mapou vypíše jeho vzdialenosť (skutočná na guli) od iniciálneho bodu.

Obsah

 1. Štruktúra webovej mapovej aplikácie
 2. Objektovo orientované programovanie v javascripte
 3. Knižnica OpenLayers
 4. Štruktúra knižnice, API dokumentácia
 5. Základné objekty OpenLayers
 6. Ovládacie prvky
 7. Rastrové vrstvy
 8. Vektorové vrstvy
 9. Ovládanie udalostí
 10. Prispôsobenie aplikácie
 11. Produkčný režim