Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Správa mapového servera GeoServer

Sylaby

 • GeoServer - popis, licencovanie, vývoj
 • Možnosti inštalácie
 • Prehľad administrátorského rozhrania
 • Nastavenie metaúdajov služieb
 • Import dát, shapefile, postGis,...
 • Nastavenie štýlov, SLD
 • Správa súradnícových systémov, pridanie nových (napr. 102067)
 • Správa dát, voľba a vytvorenie "DataDir"
 • Prehľad publikovaných dát, typy výstupných formátov
 • Nastavenie profilov prístupových práv
 • Beh viacerých inštancií, produkčný režim

Zadanie 2015

Prezentujte zvládnutie publikácie priestorových dát vo forme WMS vrstiev a skupín vrstiev a WFS tried prvkov a ich zabezpečenie.

Publikujte údaje týkajúce sa vybraného okresu SR, publikované by mali byť:

 • Hranice okresu
 • Vodstvo (línie, areály)
 • Sídla
 • Cesty
 • Železnice
 • Letiská
 • ...

Vrstvy publikujte vo WGS84 a LCC/ETRS89

Pre vrstvy nastavte zodpovedajúcu kartografickú symboliku, vhodne použite:

 • pravidlá na základe atribútov
 • zmenu symboliky so zmenou mierky
 • výber zobrazených prvkov podľa mierky
 • zobrazenie názvov prvkov (pri určitých mierkach)

V mapových službách nastavte metaúdaje a vytvorte užívateľov s rôznou úrovňou prístupu k vybraným dátam a službám.