Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Kartografické zobrazenia

Termín:

Dané

Územie, typ (prípadne polohu) zobrazenia

Úloha

 1. Všetky výpočty robte s presnosťou na 5 desatinných miest, alebo presnejšie.
 2. Skontrolujte vstupné údaje a opravte zjavné chyby.
 3. Pre zadané zobrazenie vytvorte mapy (obe v rovnakej mierke):
  • Mapu siete zemepisných a kartografických poludníkov a rovnobežiek.
  • Mapu zobrazovaného územia so všetkými prvkami obsiahnutými vo vstupnom súbore.

Odovzdávajú sa:

 • Opravené vstupné údaje (stačí digitálne)
 • Mapy
  musia obsahovať: názov, číslo, zobrazenie, autor práce, grafickú mierku, číselnú mierku, vysvetlivky, severku, rám mapy.
  Mierku mapy určte tak, aby mapa bola na formát A4
  Formát mapy: A4 - na pauzovací papier, nanášajte tušom.
  1. Mapa daného územia s príšlušnými prvkami vo zvolenej mierke (vyber podľa príslušného zadania)
  2. Mapa geografickej a kartografickej siete v zvolenej mierke
 • Parametre zobrazenia (stačí digitálne) - použité zobrazovacie rovnice (bez uvádzania hodnôt konštánt), hodnoty konštánt, mierkové číslo, súradnice kartografického pólu, príp. súradnice bodov, z ktorých ste kartografický pól vypočítali.
 • Tabuľky s výpočtami (stačí digitálne); musia obsahovať názov, číslo, hlavička - na každej strane, prípadne vysvetlivky.
  1. Parametre zobrazenia
  2. Výpočet kartografického pólu
  3. Transformácia odčítaných geografických súradníc (hlavička - φ [°], λ [°], x, y, z, x', y', z', U [°], V [°], x[cm], y[cm])
  4. Výpočet priesečníkov geografickej a kartografickej siete ( hlavička - viď predošlý bod))

Odporúčaná literatúra:

 • Krcho, J.: Geografická kartografia I, Univerzita Komenského, Bratislava, 1986.
 • Kuska, F.: Matematická kartografia, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.
 • Srnka, E.: Matematická kartografie, 1. vydanie, Vojenská Akadémie Antonína Zápotockého, Brno, 1986.

Iné zdroje

Skratky použité vo vstupnom súbore

 • b1: Hranica 1
 • b2: Hranica 2
 • b3: Hranica 3
 • b4: Hranica 4
 • b5: Hranica 5
 • bc: Hranica mesta
 • c1: Mesto 1
 • c2: Mesto 2
 • c3: Mesto 3
 • c4: Mesto 4
 • c5: Mesto 5
 • r1: Cesta 1
 • r2: Cesta 2
 • r3: Cesta 3
 • l1: Železnica 1
 • l2: Železnica 2
 • a1: Letisko 1
 • a2: Letisko 2
 • v1: Rieka 1
 • v2: Rieka 2
 • pa: Vrchol
 • pd: Depresia
 • s1: Pobrežie
 • s2: Ostrov
 • k1: Jazero 1
 • k2: Jazero 2
 • PP: Bod
 • LL: Línia

Zadané územia a zobrazenia:

 1. Biológia - Geografia
  • Mária Bedleková - Portugalsko: kužeľové zobrazenie ekvidištančné v smere poludníkov s dvoma neskreslenými rovnobežkami, z ktorých jedna prechádza cez hlavné mesto
  • Jana Blichová - Portugalsko: valcové ekvivalentné zobrazenie s neskresleným rovníkom v tranzverzálnej polohe s rovníkom prechádzajúcim cez Faro
  • Karin Ďurišová - Irak: valcové konformné zobrazenie s dvoma neskreslenými rovnobežkami v normálnej polohe s neskresleným hlavným mestom
  • Tamara Knotková - Nórsko: azimutálne ekvivalentné zobrazenie v normálnej polohe
  • Lenka Kudláčová - Portugalsko: valcové ekvivalentné zobrazenie s dvoma neskreslenými rovnobežkami v tranzverzálnej polohe s rovníkom prechádzajúcim cez Faro a neskresleným hlavným mestom
  • Veronika Školová - Francúzsko: valcové ekvivalentné zobrazenie s dvoma neskreslenými rovnobežkami v normálnej polohe s neskresleným hlavným mestom
  • Nika Supuková - Portugalsko: kužeľové konformné zobrazenie s jednou neskreslenou rovnobežkou prechádzajúcou cez Faro a Coimbru
 2. Geografia - Informatika
  • Andrej Janata - Irak: valcové konformné zobrazenie s neskresleným rovníkom v normálnej polohe
  • Kamil Solčiansky - Poľsko: azimutálne konformé zobrazenie s kartografickým pólom v Bratislave
 3. Telesná výchova - Geografia
  • Nina Belianská - Portugalsko: azimutálne zobrazenie ekvidištančné v smere rovnobežiek s pólom v Lisabone
  • Dominika Chrenčová - Irak: kužeľové zobrazenie ekvidištančné v smere poludníkov s dvoma neskreslenými rovnobežkami s mestami Basra, Bagdad a Damašok na jedenej kartografickej rovnobežke
  • Dávid Fitere - Bulharsko: azimutálne konformé zobrazenie s kartografickým pólom v hlavnom meste
  • Simona Ivanová - Maďarsko: azimutálne zobrazenie ekvidištančné v smere poludníkov s kartografickým pólom v Bratislave
  • Michal Kovárik - Portugalsko: azimutálne ekvivalentné zobrazenie s pólom v Madride
  • Dušan Lomnický - Irak: kužeľové zobrazenie ekvidištančné v smere poludníkov s jednou neskreslenou rovnobežkou s kartografickým pólom v Baku
  • Miroslav Pipíška - Irak: valcové konformné zobrazenie s dvoma neskreslenými rovnobežkami s kartografickým rovníkom prechádzajúcim cez Ankaru a Basru