Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zadania prác z predmetu Kartografia.

Kartografické zobrazenia

Termín:

Dané

Územie, typ (prípadne polohu) zobrazenia

Úloha

 1. Všetky výpočty robte s presnosťou na 5 desatinných miest, alebo presnejšie.
 2. Odčítajte geografické súradnice vybraných zobrazovaných prvkov z mapy vhodnej mierky.
 3. Pre zadané zobrazenie vytvorte mapy (obe v rovnakej mierke):
  • Mapu siete zemepisných a kartografických poludníkov a rovnobežiek.
  • Mapu zobrazovaného územia s uvedenými zobrazovanými prvkami.
   Zobrazované prvky:
   • Hranice - pobrežie, hranica štátu
   • Vodstvo - rieky, jazerá, kanály
   • Sídla - hlavné mestá, mestá nad 10000 obyv.
   • Letiská a prístavy

Odovzdávajú sa:

 • Mapy
  musia obsahovať: názov, číslo, zobrazenie, autor práce, grafickú mierku, číselnú mierku, vysvetlivky, severku, rám mapy.
  Mierku mapy určte tak, aby mapa bola na formát A4
  Formát mapy: A4 - na pauzovací papier, nanášajte tušom.
  1. Mapa daného územia s príšlušnými prvkami vo zvolenej mierke (vyber podľa príslušného zadania)
  2. Mapa geografickej a kartografickej siete v zvolenej mierke
 • Parametre zobrazenia - použité zobrazovacie rovnice (bez uvádzania hodnôt konštánt), hodnoty konštánt, mierkové číslo, súradnice kartografického pólu.
 • Tabuľky
  Každá tabuľka musí mať na každej strane: názov, číslo, hlavička - na každej strane, pr. vysvetlivky)
  1. Parametre zobrazenia
  2. Výpočet kartografického pólu
  3. Transformácia odčítaných geografických súradníc (hlavička - φ [°], λ [°], x, y, z, x', y', z', U [°], V [°], x[cm], y[cm])
  4. Výpočet priesečníkov geografickej a kartografickej siete ( hlavička - viď predošlý bod))

Odporúčaná literatúra:

 • Krcho, J.: Geografická kartografia I, Univerzita Komenského, Bratislava, 1986.
 • Kuska, F.: Matematická kartografia, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.
 • Srnka, E.: Matematická kartografie, 1. vydanie, Vojenská Akadémie Antonína Zápotockého, Brno, 1986.

Iné zdroje

Odčítavanie súradníc z mapy

Zadané územia a zobrazenia:

 1. Telesná výchova - Geografia
  • Čmeľ Jozef - Konžská Demokratická Republika - sečné azimutálne ekvivalentné zobrazenie
  • Kasan Jakub - Kongo - kužeľové ekvidištantné zobrazenie
  • Macala Dávid - Líbya - sečné valcové konformné zobrazenie v normálnej polohe
  • Melicháč Juraj - Niger - valcové ekvidištantné zobrazenie
  • Voltenarová Nikoleta - Mauretánia - kužeľové ekvidištantné zobrazenie