Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Základy tvorby webových prezentácií

Obsah

 1. Internet a Web, protokol HTTP
 2. Jazyk HTML - synatax, verzie
 3. Štruktúra HTML dokumentu
 4. Kaskádové štýly, syntax CSS dokumentu
 5. Textový obsah - štruktúrovanie, formátovanie
 6. Obrázky
 7. Prepojenie dokumentov, hypertextové odkazy, skratky
 8. Číslované a nečíslované zoznamy, zoznamy termínov
 9. Tabuľky, štruktúra tabuľky, formátovanie
 10. Formuláre, typy užívateľských vstupov
 11. Multimédiá - video a zvuk, formáty
 12. Zostavenie logických celkov, opakovanie

Zadanie 2024a

Vytvorte webové sídlo s tromi stránkami s jednotným dizajnom, medzi ktorými sa dá prepínať pomocou menu. Stránky majú mať hlavičku s farebným pozadím, spodným okrajom (border) šírky 6px s hlavným nadpisom stránky "stránka na skúšku 24. 1. 2024", farebne odlíšenú pätu (pozadím) a titulok stránky (title), obe s vašim menom. Prvá zo stránok má obsahovať štruktúrovaný text s nadpismi a odstavcami, ktoré obtekajú dva obrázky, každý z inej strany. Obrázky majú pod sebou popis obrázku. Obrázky aj s popisom sú spoločne orámované. Na druhej stránke bude nečíslovaný zoznam, zoznam termínov (ľubovoľných, min. 6). Nečíslovaný zoznam bude obsahovať odkazy na jednotlivé použité termíny. V spodnej časti pod textom bude tabuľka zobrazujúca mesiace v roku s ich poradím a počtom dní. Počet dní bude farebne odlíšený. Tabuľka bude mať osobitne formátovanú hlavičku v prvom riadku. Na tretej stránke bude formulár, ktorý požaduje meno, adresu, e-mail, telefón, exkluzívny zaškrtávací výber preferovaného spôsobu kontaktu (poštou, e-mailom, telefonicky). Ďalej bude obsahovať voľbu typu vozidla z roletového zoznamu, vstup na výber farby a posuvník pre výber ceny v intervale 0-100000 s krokom 1000. Meno a e-mail sú povinné polia. Každá z položiek obsahuje prepojený popisok.