Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Základy tvorby webových prezentácií

Obsah

 1. Internet a Web, protokol HTTP
 2. Jazyk HTML - synatax, verzie
 3. Štruktúra HTML dokumentu
 4. Kaskádové štýly, syntax CSS dokumentu
 5. Textový obsah - štruktúrovanie, formátovanie
 6. Obrázky
 7. Prepojenie dokumentov, hypertextové odkazy, skratky
 8. Číslované a nečíslované zoznamy, zoznamy termínov
 9. Tabuľky, štruktúra tabuľky, formátovanie
 10. Formuláre, typy užívateľských vstupov
 11. Multimédiá - video a zvuk, formáty
 12. Zostavenie logických celkov, opakovanie

Zadanie 2022

Vytvorte webové sídlo s tromi stránkami s jednotným dizajnom, medzi ktorými sa dá prepínať pomocou menu. Stránky majú mať farebne odlíšenú hlavičku, ktorá má zreteľný spodný okraj (border) a obsahuje názov stránky "stránka na skúšku 4. 2. 2022", pätu a titulok stránky (title) s vašim menom. Prvá zo stránok má obsahovať štruktúrovaný text s nadpismi a odstavcami, ktoré obtekajú dva obrázky, každý z inej strany. Obrázky majú pod sebou popis obrázku. Obrázky aj s popisom sú ako celok graficky (pozadím) odlíšené od textu. Súčasťou textu budú tri odkazy na rozdielne stránky, znázornené rôzne v závislosti od toho, či bol cieľ odkazu navštívený. Na druhej stránke bude obrázok okrúhleho tvaru (pomocou css) s krátkym názvom vedľa nehovo vertikálne na stred. Ďalej nečíslovaný zoznam a tabuľka zobrazujúca mesiace v roku s ich poradím a počtom dní. Stĺpce tabuľky budú mať odlišné pozadie. Na tretej stránke bude formulár, ktorý požaduje meno, adresu, e-mail, exkluzívny výber najvyššieho dosiahnutého vzdelania a voľbu pracovnej pozície z roletového zoznamu. Meno a e-mail sú povinné polia. Každá z položiek obsahuje prepojený popisok.