katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Základy tvorby webových prezentácií

Obsah

 1. Internet a Web, protokol HTTP
 2. Jazyk HTML - synatax, verzie
 3. Štruktúra HTML dokumentu
 4. Kaskádové štýly, syntax CSS dokumentu
 5. Textový obsah - štruktúrovanie, formátovanie
 6. Obrázky
 7. Prepojenie dokumentov, hypertextové odkazy, skratky
 8. Číslované a nečíslované zoznamy, zoznamy termínov
 9. Tabuľky, štruktúra tabuľky, formátovanie
 10. Formuláre, typy užívateľských vstupov
 11. Multimédiá - video a zvuk, formáty
 12. Zostavenie logických celkov, opakovanie

Zadanie 2019

Vytvorte webové sídlo s tromi stránkami s jednotným dizajnom, medzi ktorými sa dá prepínať pomocou menu. Stránky majú mať hlavičku s farebným pozadím, spodným okrajom (border) a názvom stránky "stránka na skúšku 7. 2. 2019", farebne odlíšenú pätu a titulok stránky (title) s vašim menom. Prvá zo stránok má obsahovať štruktúrovaný text s nadpismi a odstavcami, ktoré obtekajú dva obrázky, každý z inej strany. Obrázky majú pod sebou popis obrázku. Obrázky aj s popisom sú graficky odlíšené od textu. V spodnej časti pod textom bude tabuľka zobrazujúca mesiace v roku s ich poradím a počtom dní. Počet dní bude farebne odlíšený. Tabuľka bude mať osobitne formátovanú hlavičku v prvom riadku. Na druhej stránke bude nečíslovaný zoznam, zoznam termínov (ľubovoľných, min. 7). Nečíslovaný zoznam bude obsahovať odkazy na jednotlivé použité termíny. Na tretej stránke bude formulár, ktorý požaduje meno, adresu, e-mail, exkluzívny výber najvyššieho dosiahnutého vzdelania, voľbu pracovnej pozície z roletového zoznamu. Ďalej bude obsahovať vstup na výber farby a posuvník pre výber hodnôt v intervale 0-18. Meno a e-mail sú povinné polia. Každá z položiek obsahuje prepojený popisok.