Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy klasifikácie obrazu


Cieľ:

Získať znalosti o automatizovaných metódach interpretácie digitálneho obrazu DPZ.


Obsah predmetu:

Predspracovanie obrazových údajov DPZ

Interpretácia obrazových údajov DPZ

Detekcia zmien krajiny

Obrazová klasifikácia 1

Obrazová klasifikácia 2

Objektovo-orientovaná klasifikácia


Učebné materiály:

Náplň jednotlivých seminárov a samotné prezentácie je možné nájsť v rámci príslušného tímu v rozhraní Microsoft Teams.


Údaje k cvičeniam:

Družicová scéna Sentinel-2

Hranice obcí

CLC 2012

Testovanie správnosti klasifikácie

Údaje k cvičeniu 6


Hodnotenie predmetu:

Na úspešné zvládnutie predmetu bude potrebné vypracovať seminárnu prácu v predpísanom rozsahu a vypracovanie prezentácie dosiahnutých výsledkov.


Kontakt (vyučujúci)

Filip Moravčík
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-14
e-mail: moravcik48@uniba.sk