katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy klasifikácie obrazu

Prednášky:

Predspracovanie obrazových údajov DPZ

Interpretácia obrazových údajov DPZ

Detekcia zmien krajiny

Obrazová klasifikácia 1

Obrazová klasifikácia 2

Objektovo-orientovaná klasifikácia


Cvičenia:

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Cvičenie 3

Cvičenie 4

Cvičenie 5

Cvičenie 6


Údaje k cvičeniam:

Družicová scéna Landsat

Družicová scéna Sentinel-2

Hranice obcí

CLC 2012

Testovanie správnosti klasifikácie

Údaje k cvičeniu 6


Zápočet:

Zápočtový projekt

Kontakt (vyučujúci)

Hana Stanková
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-19
e-mail: stankova@fns.uniba.sk