Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Projektovanie geografickej úlohy v GIS

Základné informácie

Cieľ

Overiť praktické zručnosti v práci s geografickými informačnými systémami a tieto vedieť uplatniť pri riešení praktických úloh.

Softvér

 • ArcGIS 9 a 10
 • FME

Náplň predmetu

 • Spracovanie vstupných údajov
 • Zjednotenie údajov v komplexnej údajovej základni
 • Návrh a implementácia údajového modelu
 • Prezentácia operačných možností databázy
 • Distribúcia geografických informácií

Údaje

Pracovný postup

Doplnková literatúra

 • Mičietová, E., Kožuch, M.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné
  technológie
  , Elita, Bratislava, 2008
 • Tuček: Geografické informačné systémy ZU, 1998
 • Hofierka, J: Geografické informačné systémy a DPZ PU, 2003
 • Mitchel, T: Web Mapping Illustrated O'Reilly, 2005

Hodnotenie

Výstupom z predmetu bude prezentácia distribuovaných výstupov vo webovom prostredí.
Podmienkou pre udelenie zápočtu je odovzdanie hotového projektu v programe ArcGIS a vytvorenie funkčnej
WMS služby na platforme ArcGIS Server.

Kontakt (vyučujúci)

Hana Stanková
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-18
e-mail: stankova@fns.uniba.sk