Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Úvod do DPZ

Hodnotenie predmetu pre všetkých študentov:

30 bodov - správnosť a úplnosť vypracovaných zápisov z cvičení (10 bodov na jedno cvičenie). Pre úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne 60 %.
70 bodov - úspešnosť písomnej skúšky - správne zodpovedanie a rozpísanie 10 otázok (potrebné dosiahnuť minimálne 40 bodov)

Spolu za predmet 100 bodov. Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 60 bodov.

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ (vyučujúci Šupčík):

DátumMiestnosťČasNázovTéma
21.2.2022MS Teams14:00-15:30cvičenie 1, 1. a 2. časťParametre zvislej leteckej snímky
28.2.2022MS Teams14:00-14:45cvičenie 2, 1.časťVizuálna interpretácia (interpretácia farebnej syntézy/infračerveného záznamu)
7.3.2022MS Teams alebo G-16A14:00-14:45cvičenie 2, 2.časťVizuálna interpretácia (interpretácia farebnej syntézy/infračerveného záznamu)
14.3.2022
21.3.2022
MS Teams alebo G-16A14:00-14:45cvičenie 3, 1.časťZdroje dát DPZ, import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
28.3.2022
4.4.2022
MS Teams alebo G-16A14:00-14:45cvičenie 3, 2.časťVýrezy a spájanie rastrov, tvorba trénovacích množín
11.4.2022MS Teams alebo G-16A14:00-15:30cvičenie 3, 3.časťKlasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie
25.4.2022
2.5.2022
MS Teams alebo G-16A14:00-14:45cvičenie 4Lidar (zdroj dát, spracovanie, vizualizácia)


Prezentácie k cvičeniam:

Cvičenie 1

Cvičenie 3 - časť 1

Cvičenie 3 - časť 2

Cvičenie 3 - časť 3


Údaje k cvičeniu 3:

Údaje Landsat 8

Metaúdaje k Landsat 8

Vzorový shape na trénovacie množiny

Testovacie polygóny z oblasti Liptov

Testovacie polygóny z oblasti Poprad, Vysoké Tatry


Kontakt (vyučujúci)

Miroslav Kožuch (prednášky)
Katedra fyzickej geografie
a geoinformatiky,
miestnosť G-18
e-mail: miroslav.kozuch_AT_uniba.sk

Adam Šupčík (cvičenia)
Katedra fyzickej geografie
a geoinformatiky,
miestnosť B-455
e-mail: supcik3_AT_uniba.sk