Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografické informačné systémy 1 a 2 (ZKI, ZRR, učiteľské kombinácie)

Geografické informačné systémy 1 a 2 (ZKI, ZRR, učiteľské kombinácie)

Základné informácie

Cieľ

Získať praktické zručnosti v práci s geografickými informačnými systémami a tieto vedieť uplatniť pri riešení rozličných úloh.

Prednášky

SkupinaMiestnosťČasVyučujúci
všetky skupinyB1-435Pon. 13:10Eva Mičietová

Rozdelenie do skupín - cvičenia

SkupinaMiestnosťČasVyučujúci
všetky skupinyG-16AUto. 17:20Filip Moravčík

Softvér

Obsah predmetu (sylaby)

 • Osvojenie základných pojmov a zručností
  • Vrstva, prehľad, legenda, mapové plátno
  • Navigácia na mape
  • Používanie geopriestorových záložiek
  • Rastrová a vektorová reprezentácia údajov
  • Lokálne a vzdialené umiestnenie údajov
  • Nakladanie vrstiev
  • Projekt a nastavenie vlastností projektu
 • Získavanie (zber) údajov
  • Digitalizácia
  • Rastrové, vektorové súbory (popis používaných formátov)
  • WMS
  • WFS
  • CSV (súbor s oddeleným textom)
  • Zdroje údajov
 • Integrácia údajov
  • Polohové zjednotenie údajov (mapové zobrazenia, georeferencovanie, transformácie, česko-slovenské osobitosti)
  • Práca s vektorovými vrstvami (lokálne vektorové vrstvy, tabuľka atribútov, druhy legendy, metaúdaje, identifikácia objektov, WFS, dopyty, popisy)
  • Práca s rastrovými vrstvami (pyramídy, metaúdaje, farby, identifikácia údajov, viackanálové snímky)
 • Analýza údajov
  • Okolie (buffer)
  • Overlay
  • Mapová algebra
  • Reklasifikácia
  • Metódy interpolácie spojitých veličín
  • Delanuayova triangulácia
  • Tvorba izočiar
  • Sieťové analýzy
 • Distribúcia údajov
  • Tvorba tlačových výstupov
  • Mapové služby

Literatúra

Učebné materiály:

Náplň jednotlivých prednášok a cvičení vrátane prezentácií je možné nájsť v rámci príslušného tímu v rozhraní Microsoft Teams.

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebná aktívna účasť na cvičeniach, včasné odovzdanie úloh zadaných počas semestra a úspešné zvládnutie priebežného testu a záverečnej skúšky.

Záverečná skúška

Skúška pozostáva z dvoch častí – jednoduchej praktickej úlohy riešenej v QGIS-e a testu obsahujúceho 20 otázok.

Zoznam zručností požadovaných pre zvládnutie praktickej časti skúšky

 1. atribútový dopyt
 2. priestorový dopyt
 3. tvorba buffera
 4. práca s WMS vrstvou
 5. popisy načítané z mapy
 6. tvorba kartogramu
 7. tvorba izočiar na rastri
 8. prevod medzi zobrazeniami Křovák/WGS84/GaussKruger
 9. zobrazenie vzhľadu podľa hodnoty atribútu (jedinečná hodnota)
 10. reklasifikácia rastra

Kontakt (vyučujúci)

Eva Mičietová (prednášky)
Katedra fyzickej geografie
a geoinformatiky,
miestnosť G-437
e-mail: eva.micietova@uniba.sk

Filip Moravčík (cvičenia)
Katedra fyzickej geografie
a geoinformatiky,
miestnosť G-14
e-mail: filip.moravcik@uniba.sk