katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy projektovania geografických informačných zdrojov

harmonogram prednášok a cvičení

podmienky ukončenia predmetu

odporúčaná literatúra

Cvičenia

Geoportál a mapový klient ZBGIS

Prezentácia

PostgreSQL

Tutoriál PostgreSQL

Cvičné úlohy

PostGIS

Tutoriál PostGIS

Definícia S-JTSK

Cvičné úlohy

Priradené katastrálne územia

tabuľka

ZBGIS

údaje

Katalóg tried objektov - verzia 2013.4

úloha

Kataster nehnuteľností

údaje (kódovanie CP852)

Údajový model KN

Prepojenie tabuliek KN a ukážka dopytov

Číselníky KN - Prílohy 1-11

úloha

Kataster nehnuteľností a ZBGIS

údaje ZBGIS za obec Závada

úloha

Zadanie semestrálnej práce

Zadanie

vzorové riešenie 1

vzorové riešenie 2

Link na priradené dáta

http://gis.fns.uniba.sk/vyuka/mpgiz/