Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Metódy projektovania geografických informačných zdrojov

harmonogram prednášok a cvičení

podmienky ukončenia predmetu

odporúčaná literatúra

Cvičenia

Geoportál a mapový klient ZBGIS

Prezentácia

PostgreSQL

Tutoriál PostgreSQL

PostGIS

Tutoriál PostGIS

Definícia S-JTSK

Priradené katastrálne územia

ZBGIS

Katalóg tried objektov - verzia 2++017.08

Kataster nehnuteľností

údaje (kódovanie CP852)

Údajový model KN

Číselníky KN - Prílohy 1-11

Prezentácia KN

Kataster nehnuteľností a ZBGIS

údaje ZBGIS za obec Závada

Zadanie semestrálnej práce

Zadanie

Link na priradené dáta