Zobrazený obsah môže zodpovedať stavu pred zmenou organizačnej štruktúry.

katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Kartografia (pre učiteľské kombinácie)

Slajdy k prednáškam

Príklad 7. 10. 2015

Na tejto stránke nájdete (často interaktívne) ukážky kartografických zobrazení.

Ukážka testu. Z pochopiteľných dôvodov nie sú zobrazené všetky ukážky mapových znakov. Topografická úloha sa vždy rieši na papieri, ostatné sa vypĺňa priamo do testu. Prípadné výpočty si študent robí na vlastný papier, bude mať k dispozícii počítač. Na skúšku je nevyhnutná ISIC karta.

Na písomke môžete mať papier so všeobecnými derivačnými vzorcami, vzorcami derivácií elementárnych funkcií a súčtovými vzorcami goniometrických funkcií.

 

Učebné materiály k časti tematická a historická kartografia:

tematická kartografia - časť I

tematická kartografia - časť II

historická kartografia - časť 1

historická kartografia - časť 2

Zadania prác z predmetu Kartografia. Školský rok 2021/2022

  • Zadanie 1: Tématické mapy
  • Zadanie 2: Rez územím