Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL9

Kartografické listy, 2001, 9

 

Obálka a ostatné strany

Palko, Š. (2001). Národný atlas Kanady a Geokonexie. Kartografické listy, 9, 5-10.
abstrakt   

Hojdar, J. (2001). Česká asociace pro geoinformace - výsledky činnosti a výhled. Kartografické listy, 9, 11-18.  (česky)
abstrakt   

Čapek, R. (2001). Odvození rovnic zkreslení Putninšova paválcového zobrazení P4´. Kartografické listy, 9, 19-24.  (česky)
abstrakt   

Staňek, K. (2001). Víceúrovňová kartografická generalizace pro účely změny měřítka v digitálním prostředí. Kartografické listy, 9, 25-30.  (česky)
abstrakt   

Galgonová, R., Hefty, J. (2001). Zobrazenie poľa deformácií zemskej kôry na základe výsledkov stredoeurópskeho geodynamického projektu. Kartografické listy, 9, 31-44.
abstrakt   

Cebecauer, T. (2001). Vizualizácia tematických údajov s použitím tieňovania reliéfu v prostredí GIS. Kartografické listy, 9, 45-54.
abstrakt   

Kolejka, J. (2001). Digitální krajinná mapa a její využití. Kartografické listy, 9, 55-66.  (česky)
abstrakt   

Friedmannová, L. (2001). Klimatické mapy v atlasové tvorbě – vizualizační charakteristiky. Kartografické listy, 9, 67-72.  (česky)
abstrakt   

Utíkalová, J. (2001). Vektorizace autorských originálů map geomorfologického členení České republiky v měřítku 1:100 000. Kartografické listy, 9, 73-78.  (česky)
abstrakt   

Vyčichlová, V., Čada, V. (2001). Hodnocení kvality a přesnosti Státní mapy 1:5000. Kartografické listy, 9, 79-92.  (česky)
abstrakt   

Kaňok, J. (2001). Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy s mapou národnosti. Kartografické listy, 9, 93-100.  (česky)
abstrakt   

Chalachanová, J. (2001). Výšková analýza bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na podklade digitálneho modelu reliéfu. Kartografické listy, 9, 101-104.
abstrakt   

Benová, A. (2001). Mapa a analýza niektorých stránok čítania jej obsahu. Kartografické listy, 9, 105-112.
abstrakt   

Vašek, J., Buday, R. (2001). Digitálne údaje z pôvodných kartografických originálov. Kartografické listy, 9, 113-116.
abstrakt   

Novodomec, R., Nižňanský, B. (2001). Špecializácia GIS na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kartografické listy, 9, 117-124.
abstrakt