katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Použitie počítačov 1 & 2 (1ZIK)

Základné informácie

Cieľ

Naučiť sa využívať pri práci v geografii bežne dostupné informačné a komunikačné technológie (základné úkony s PC, internet, elektronická pošta, archivačné programy, textový procesor, tabuľkový kalkulátor, prezentačný nástroj, databázový nástroj).

Rozdelenie do skupín

Akademický rokSemesterSkupinaMiestnosťČasVyučujúci
2019/2020zimaZIKG-16APon. 14:00Filip Moravčík
2019/2020letoZIKG-17AUto. 11:30Filip Moravčík

Softvér


Office 365 pre študentov zadarmo!
Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje svojím študentom produkt Office 365 Education, od spoločnosti Microsoft, zadarmo.
Ďalšie informácie a potrebné inštrukcie nájdete na stránke univerzity.

Obsah predmetu (sylaby)

 • Práca so súbormi a adresármi
  • vytváranie adresára a súborov
  • kopírovanie, presúvanie a mazanie
  • komprimovanie súborov do zip a rar
 • WORD
  • nastavenie strany (okraje, formát,…)
  • písanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie textu (font, farba, veľkosť,…)
  • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie,…)
  • odrážky a číslovanie
  • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
  • automatický obsah
  • tvorba vzorcov
  • kreslenie
  • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
 • EXCEL
  • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
  • editovanie tabuľky (zarovnanie, veľkosť, font,…)
  • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie)
  • výpočty
  • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
  • grafy
  • zoradenie a filtrovanie
 • POWERPOINT
  • vytváranie prezentácií
  • motívy
  • vkladanie obrázkov
  • animačné efekty prichádzajúce, existujúce, odchádzajúce, trasy pohybu
  • skrývanie snímok
 • ACCESS
  • vytváranie tabuľky (priame zadávanie údajov, návrhové zobrazenie, import z Excelu)
  • vytváranie dopytov (návrh, sprievodca)
  • rôzne druhy dopytov (výberový vytvárací, pripájací, aktualizačný, odstraňovací)
  • výpočty
  • zoraďovanie údajov
  • databázové vzťahy
  • zostavy, formuláre

Pomocník

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access
 • Hodnotenie - Použitie počítačov (1) - zimný semester

  Na úspešné zvládnutie predmetu v zimnom semestri je potrebné uspieť pri riešení praktickej skúšky na PC, hodnotiť sa bude aj účasť na cvičeniach počas semestra a včasné odovzdávanie zadaní.

  Hodnotenie - Použitie počítačov (2) - letný semester

  Na úspešné zvládnutie predmetu v letnom semestri je potrebné vypracovanie a odprezentovanie dvoch prezentácií a aktívne hodnotenie prezentujúcich kolegov. Hodnotiť sa bude aj účasť na cvičeniach počas semestra a včasné odovzdávanie zadaní.

  Na zvládnutie úloh budú potrebné nasledujúce vedomosti/zručnosti:

  • Práca so súbormi, adresármi, programami a internetom (všeobecne)
   • vytvoriť adresár, textový súbor, spustiť ľubovoľný program
   • kopírovať, presúvať a odstraňovať súbor(-y)
   • vytvoriť komprimovaný archív .zip (.rar), rozbaliť archív .zip (.rar)
   • vedieť stiahnuť a uložiť súbor z danej internetovej adresy
   • poslať e-mail s prílohou
  • Práca s textovým procesorom - Word
   • nastavenie strany (okraje, formát, ... )
   • písanie textu (písmo, farba, veľkosť, ... )
   • formátovanie textu (písmo, farba, veľkosť, ... )
   • formátovanie odseku (odsadenie, zarovnanie, ... )
   • odrážky a číslovanie
   • štýly (používanie, vytváranie a editovanie)
   • automatický obsah
   • vediť napísať ľubovoľný vzorec
   • kreslenie schém
   • vyhľadávanie a nahrádzanie slov
  • Tabuľkový kalkulátor - Excel
   • vytváranie tabuľky (hlavička, údaje)
   • formát bunky (ohraničenie, zlúčenie, zarovnanie, veľkosť, písmo, farba, ... )
   • výpočty
   • funkcie (matematické, dátumové, textové, logické)
   • grafy (vytvoriť z tabuľky graf, upraviť jeho vzhľad - osi, popisy osí, legenda, ... )
   • zoradenie a filtrovanie
  • Prezentačný nástroj - PowerPoint
   • vedieť vytvoriť prezentáciu (titulná strana/ostatné strany) obsahujúcu texty, grafiku, tabuľky, grafy
   • vedieť postup pri tvorbe prezentácie (hlavné zásady tvorby prezentácie)
  • Databázový nástroj - Access
   • vedieť vytvoriť prázdnu databázu a v nej založiť tabuľky
   • vedieť vkladať hodnoty do tabuliek, robiť z nich výbery pomocou kritérií, zoradovať údaje
   • vedieť vytvárať záverečné zostavy a formuláre

Kontakt (vyučujúci)

Filip Moravčík
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-14
e-mail: moravcik48@uniba.sk