Kartografické listy, Časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky

Časopis Kartografickej spoločnosti

Slovenskej republiky

ISSN 1336-5274 (tlačené vydanie)
ISSN 2729-8094 (online)

Úvod > Archív > KL11

Kartografické listy, 2003, 11

 

Obálka a ostatné strany

Boltižiar, M. (2003). Mapovanie a analýza vzťahu krajinnej štruktúry a reliéfu vysokohorskej krajiny Tatier s využitím údajov DPZ a GIS. Kartografické listy, 11, 5-15.
abstrakt   

Hricko, B. (2003). Využitie GPS pri mapovaní v zalesnených územiach. Kartografické listy, 11, 16-23.
abstrakt   

Hutár, V., Sviček, M., Scholtz, P. (2003). Parcelné merania v Slovenskej republike podľa kritérií Európske únie (integrovaný administratívny a kontrolný systém, časť parcelné merania a tolerancie). Kartografické listy, 11, 24-29.
abstrakt   

Koreň, M. (2003). Modely poskytovania informácií zo Štátneho informačného systému. Kartografické listy, 11, 30-36.
abstrakt   

Kudrnovský, E. (2003). Návrh znakového klíče cykloturistického obsahu map pro volný cas. Kartografické listy, 11, 37-45.  (česky)
abstrakt   

Mikšovský, M. (2003). Jak dále v tisku map? Kartografické listy, 11, 46-52.  (česky)
abstrakt   

Mitášová, H., Hofierka, J. (2003). Vplyv nových technlógií mapovania na komunikáciu geopriestorových informácií. Kartografické listy, 11, 53-60.  (anglicky)
abstrakt   

Oťaheľ, J., Feranec, J., Cebecauer, T., Husár, K. (2003). Mapovanie zmien krajinnej pokrývky aplikáciou databázy Corine Land Cover (na príklade okresu Skalica). Kartografické listy, 11, 61-73.
abstrakt   

Pokorný, M., Hájek, M. (2003). Analýza priestorových objektov na mapách I. vojenského mapovania. Kartografické listy, 11, 74-84.
abstrakt   

Pravda, J. (2003). Koncepčné a kartografické aspekty Atlasu krajiny Slovenskej republiky. Kartografické listy, 11, 85-94.
abstrakt   

Soukup, P., Votoček, M. (2003). Konstrukce přímkové kostry plochy a její využití v kartografii. Kartografické listy, 11, 95-99.  (česky)
abstrakt   

Timár, G., Danišík, M. (2003). Aproximácia Křovákovho zobrazenia Lambertovým konformným kužeľovým zobrazením na území Slovenska pre potreby GIS a GPS. Kartografické listy, 11, 100-102.
abstrakt   

Veverka, B., Čechurová, M. (2003). Georeferencování map II. a III. vojenského mapování. Kartografické listy, 11, 103-113.  (česky)
abstrakt   

Voženílek, V. (2003). Struktura databáze sesuvů pro modelování a tvorbu map svahových deformací. Kartografické listy, 11, 114-121.  (česky)
abstrakt   

Doktorandské práce

Dobešová, Z. (2003). Interaktivní mapa regionálního členění georeliéfu ČR. Kartografické listy, 11, 122-126.  (česky)
abstrakt